Difi har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjort en analyse av inndelingen av regional stat. Gjennomgangen har omfattet 11 statsetater med utstrakt samhandlingsbehov med fylkeskommunen, fylkesmannsembetet og kommunene. KS mener sluttrapporten gir et godt faktagrunnlag og tydelige råd for faktiske endringer som styrker både samfunnssikkerheten og den regionale utviklingen.

- Vi ser at rapporten fra Difi anbefaler det KS, fylkeskommunene og kommunene har påpekt overfor regjeringen i mange sammenhenger. For det første sier Difi at statens regionale organisering i utgangspunktet bør følge fylkesgrensene. Dernest at inndelingen av lokale kontorer også bør tilpasses gjeldende kommune- og fylkesinndeling, sier Helgesen.

Sammenfallende inndeling betyr spesielt mye for samfunnssikkerhet og beredskap, hvor statlige og kommunale nødetater og andre aktører er avhengig av god samordning. Også i regional planlegging og utvikling er mange aktører involvert og det er viktig å kunne forholde seg til en samordnet statsforvaltning.

- Vi ser frem til at statsråd Monica Mæland snarest mulig setter i gang arbeidet med å gjøre nødvendige tilpasninger og følger anbefalingene hun har fått. KS og kommunesektoren bidrar gjerne til å få gjort endringer som vil gi en mer effektiv, brukerrettet og enklere offentlig sektor, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Les mer om saken på regjeringen.no