Lovforslaget, som er til høring på Stortinget 8. oktober, gir vide fullmakter til departement og direktorat, og flytter i realitet et finansieringsansvar fra staten over til kommunene, mener KS.

KS er kritisk til vide fullmakter
KS er sterk tilhenger av samordning og standardisering der det kan bidra til bedre samhandling om innbyggernes behov, og ser at lovregulering kan ha fordeler – men mener at forslaget som nå foreligger ikke er godt nok utredet og regulert.

- Vi kan ikke gå med på at staten ved departementet gis fullmakt til å pålegge kommunene å betale og finansiere store deler av kostnader til nasjonale e-helseløsninger. Særlig betenkelig er det at det legges opp til at kommunene også skal betale for løsninger de selv ikke bruker, sier Gram.

Forslaget innebærer at departementet kan fastsette både omfanget og innholdet i betalingsplikten, hvordan kostnader skal fordeles mellom sykehus og kommuner, og fra hvilket tidspunkt kommunene skal pålegges å ta i bruk tjenestene. Det skjer uten at prinsippene som bør regulere slike fullmakter inngår som del av lovforslaget Stortinget skal behandle, og uten at kommunal sektor er sikret reell innflytelse i prosessen.

Viktig å gi kommunene reell medinnflytelse

KS mener forslaget bryter med norsk tradisjon for maktfordeling mellom regjering og storting, der departementet gis anledning til alene å fastsette en form for øremerking av midler innen kommunerammen. KS mener videre at kommunene må ha reell medinnflytelse på utvikling av e-helsetjenester tilpasset kommunens behov. 

Merkostnader må kompenseres

KS støtter heller ikke forslaget om at kommunene skal bære kostnader for nasjonale e-helseløsninger, uten at kommunene kompenseres for sine merkostnader.

-Vi mener prinsipielt at «motorveien» som helsenettet, nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter er samfunnskritisk infrastruktur som må finansieres direkte av staten på lik linje med annen nasjonal infrastruktur, sier Gram.

Økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget må utredes nærmere. Blant annet hvilke prinsipper som skal gjelde for betaling og fordeling av kostnader mellom aktørene, hvordan kommunene skal kompenseres for merkostnader og hvordan disse skal beregnes, og hvilke typer tjenester det er naturlig at kommunal sektor kan pålegges å betale for.  

-Skal fakturabasert prising gi mening, må det være et minimumskrav at det gjelder tjenester kommunene faktisk bruker og har nytte av i egen drift. Vi mener det er helt urimelig at det legges opp til at kommunene skal betale drift og forvaltning av tjenester som den statlige helseforvaltningen leverer direkte til innbyggerne. Det må staten bekoste selv.

Må utsettes og utredes nærmere

Flere av de nasjonale e-helseløsningene er ikke ferdig utviklet, og i noen tilfeller mangler vesentlig infrastruktur. Det betyr at for de delene av løsningene som kommunal sektor skal ta i bruk er det ikke tilrettelagt for bred innføring. KS mener at forslaget til ny e-helselov ikke er ferdig utredet og at viktige prinsipielle forhold må bli klarere.  Av den grunn mener KS at lovforslaget må utsettes.