KS og Legeforeningen har forhandlet kommunelegeavtalen, som i hovedsak regulerer organisering og godtgjøring av legevakt. 

Bærekraftig ordning

KS er opptatt av å se på sammenhengen mellom arbeidsbelastningen i fastlegepraksisen, legevakt og andre allmennlegeoppgaver. Skal vi få til en bærekraftig fastlegeordning og legevakt som gir en forsvarlig arbeidsbelastning for legene, er dette helt nødvendig.

-  KS har over lang tid uttrykt bekymring for at legevakt er en utfordring. Kommunene kan ikke basere legevakt på den enkelte leges samtykke, som når som helst kan trekkes tilbake. Legeforeningens krav om at den enkelte lege må samtykke til å gå legevakt utover sju timer per uke vil i praksis bety en rasering av legevaktordningen. I en bemannet legevakt må det i dag være minst 10 leger. Legeforeningens krav vil medføre minst dobbelt så mange leger. Så mange leger finnes det ikke i dag, selv om vi skulle ønske det, sier Gangsø.

Strukket oss langt

KS ønsker å satse på rekruttering av nyutdannede leger og anerkjenne deres kompetanse. Vi tilbød derfor et betydelig lønnsløft for disse legene. Den nye minimumslønnen ville blitt hevet med 10 prosent til 606 000 kroner.

- Vi har strukket oss langt for å bedre mulighetene for å rekruttere leger.  Vi er nær sjokkert over at Legeforeningen velger å takke nei til en så stor økning for å bedre rekrutteringen til fastlegestillingene, sier Gangsø.

Krevende balanse

Bosetningsmønsteret i Norge gjør det utfordrende å organisere legevakt med tilstrekkelig antall leger for å sikre god kvalitet og forsvarlig arbeidsmiljø for legene, samtidig som det ikke må være for lang reisetid for pasientene. Hensikten med avtalen er å finne en balanse mellom disse hensynene. Så lenge fastlegen skal være bærebjelken i legevakt, har begge parter sett det nødvendig å avtale et unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Bedringer i fastlegeordningen ikke del av forhandlingene

- Svakhetene i fastlegeordningen kan ikke løses gjennom disse forhandlingene. Staten, Legeforeningen og KS må samarbeide om mer overordnede grep for å bedre fastlegeordningen. Regjeringen jobber nå med handlingsplanen for endring av hele fastlegeordningen. Den legges fram til våren. Vi hadde håpet at Legeforeningen ville stå sammen med oss i arbeidet med å finne mer helhetlige løsninger gjennom trepartssamarbeidet, sier Gangsø.

Innholdet i avtalen, inkludert de økonomiske satsene, videreføres nå uendret. Uenigheten om tariffavtalen vil avgjøres av en sentral nemnd.  Nemndsbehandling vil trolig skje til våren.

B-rundskriv om kommunelegeavtalen