- Arbeidsgruppens faglige kartlegging av hvilke utgifter og inntekter som påvirkes av koronakrisen blir viktig for å kunne følge opp Stortingets løfte om at kommuner og fylker skal kompenseres for virkningen av skattesvikt og inntektsbortfall i forbindelse med koronapandemien, sier Gram.

Arbeidsgruppen, som skal ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal systematisk gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av korona-pandemien. Den skal også gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør.

- Dette handler om lokalsamfunnenes framtid, og kommunesektorens evne til å gi innbyggerne nødvendige tjenester også i de kommende årene. Kommuneøkonomien er betydelig svekket som følge av korona-krisen, sier Gram.

Kommunaldepartementet presiserer at kompensasjonen som gis kommunene ikke vil avhenge av om kommunen benytter private, ideelle eller kommunale aktører i sin tjenesteproduksjon.

- Det er rimelig at kommunene fordeler en statlig kompensasjon til koronarelaterte merutgifter rettferdig mellom egne institusjoner og institusjoner drevet av private ideelle eller kommersielle velferdsleverandører, når disse leverandørene utfører tjenester på vegne av kommunene, sier Gram.

Arbeidsgruppen skal avgi en endelig rapport innen 1. april 2021. Det vurderes underveis i arbeidet om gruppen også skal avgi en eller flere delrapporter.

- Virkningen av koronakrisen på kommuneøkonomien vil fortsatt være usikker, både når Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges fram 12. mai, og når statsbudsjettet for 2021 legges fram 7. oktober. Vi støtter derfor at arbeidsgruppen har fått et ettårig mandat. Men for at kommuner og fylkeskommuner skal ha trygghet for de tjenestene de gir innbyggerne, må det komme betydelige midler både i RNB 2020 og i statsbudsjettet for 2021 for å kompensere sektoren for utgiftsvekst og inntektstap som koronakrisen har medført, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Pressemelding om arbeidsgruppen - regjeringen.no