Resultatet gir en god fordeling på hele laget av ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS

– KS er fornøyd med Rikslønnsnemndas kjennelse. Den bekrefter at KS’ prioriteringer og argumenter i årets tariffoppgjør var riktige. Resultatet gir en god fordeling på hele laget av ansatte i kommuner og fylkeskommuner, sier direktør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø. 

Rikslønnsnemndas kjennelse betyr at Unios medlemmer får de samme lønnstilleggene som de andre arbeidstakerorganisasjonene godtok i meklingen i mai. Innenfor en ramme på 2,82 prosent, gir det lønnsøkninger mellom 12.000 og 22.000 kroner. Unios medlemmer er blant dem som får mest, og lektorer med tilleggsutdanning aller mest.  

KS mener resultatet er det best mulige innenfor kommunenes økonomi og normen som frontfaget i industrien legger.

Lenkeblokk Icon Les Rikslønnsnemndas kjennelse her Lenkeblokk Icon Les mer om hvordan kjennelsen skal iverksettes

God lønnsvekst for Unios medlemmer

– KS strakk seg langt i vårens forhandlinger for å sikre kjøpekraften til alle ansatte i kommunene, selv om vi måtte tøye frontfagets ramme noe, sier Gangsø.     

I fjor ble lønnsveksten i frontfaget 0,5 prosentpoeng høyere enn anslått, mens kommunesektoren holdt seg til rammen. Over tid har likevel ikke ansatte i kommunene noe etterslep i forhold til frontfaget i industrien, påpekte KS i Rikslønnsnemndas forhandlinger. KS har prioritert utdanningsgruppene i Unio de siste årene, og de har samlet fått større lønnsvekst enn frontfaget i industrien de siste fem årene. 

– Vi vil nå invitere Unio til en dialog om veien videre. Det har vært et langt og krevende tariffoppgjør, som vi bør evaluere i fellesskap, sier Gangsø.

Virkningstidspunkt

Rikslønnsnemnda fastslår at virkningstidspunktet for lønnsjusteringene settes til 4. juni, da arbeidet ble gjenopptatt etter streiken. Dette er i tråd med langvarig praksis fra Rikslønnsnemnda.

Alle Unios medlemmer var omfattet av konflikten og forskjøvet virkningstidspunkt gjelder også ledere og andre arbeidstakere som får lønn forhandlet lokalt og normalt får tillegg fra 1. mai.

– KS mener likebehandlingen er riktig. Vi er fornøyde med at Rikslønnsnemnda støtter vårt syn, sier Gangsø.

Lokale forhandlinger

Unios medlemmer har mulighet til å få lokale tillegg i den enkelte kommune. En prosent av lønnsrammen for 2021 er satt av til lokale forhandlinger nå i høst.

– Her kan partene blant annet prioritere å løfte yrkesgrupper de har særlig behov for å rekruttere og beholde. Kommunene sier det er størst utfordringer med å rekruttere helsepersonell, ikke minst sykepleiere, som er organisert i Unio, sier Gangsø.