- KS tar på seg denne rollen på vegne av kommunene og gir dermed prosjektet mer tid til å utmeisle veien videre i dialog med staten, kommuner, leverandørmarkedet, fagmiljøer og interesseorganisasjoner – samt mulighet til å sikre bred politisk forankring til det videre arbeidet, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Samarbeid med staten

Staten har satt som vilkår at det etableres en virksomhet for mottak av tilskudd innen sommeren 2021. Selskapet, som er en interimsorganisasjon, etableres under forutsetning av at det tegnes en samarbeidsavtale med staten. Staten har viktige roller i arbeidet, også med tanke på ønsket eierrolle i en fremtidig selskapskonstruksjon. Det skal også inngås samarbeidsavtaler med foregangskommuner.

- KS og kommunene har behov for å sikre kommunesiden tungt eierskap i arbeidet frem mot et godt beslutningsgrunnlag. KS har fått et tydelig oppdrag gjennom statsbudsjettet om å oppdatere styringsgrunnlaget for det videre arbeidet i tråd med anbefalinger om stegvis utvikling av en åpen plattformløsning. Det må være tydelig at dette er et godt og bærekraftig alternativ for våre medlemmer, understreker Bjørn Arild Gram.

Tilpassede brukerflater

Felles kommunal journal innebærer at helsepersonell i kommunene på sikt jobber mot en felles journalplattform slik at informasjon kan deles effektivt og ulike deler av løsningen kan gjenbrukes på tvers. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner har tilgang til informasjon skapt av andre når de trenger det, med brukerflater tilpasset deres behov. Samhandlingsplattformen, som leveres av nasjonale myndigheter, skal understøtte løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Akson journal og samhandlingsløsningene må sammen også legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester.

Lenkeblokk Icon Les mer om Felles kommunal journal