Skal kommunesektoren fortsatt kunne levere velferdstjenester av høy kvalitet til innbyggerne må lokale og regionale politikere ha tilstrekkelig handlingsrom til å finne de beste løsningene, sier Helgesen.

KS forventer at regjeringserklæringen blant annet vektlegger:

1. en sunn kommuneøkonomi og et levende lokaldemokrati
2. tidlig innsats og kompetanseutvikling i barnevern, barnehage og grunnopplæring
3. et krafttak for digitalisering og innovasjon i kommunesektoren og økt rekruttering til kritisk kompetanse
4. bærekraftige helse- og velferdstjenester for fremtiden
5. livskraftige byer, distrikter og regioner for å nå målene om klimatilpasning og et lavutslippssamfunn

- Dette er innspill til noen overordnede politiske prioriteringer. Regjeringen må sørge for de nødvendige rammebetingelser for at kommunene og fylkeskommunene kan utvikle levende lokalsamfunn og gi innbyggerne gode og bærekraftige velferdstjenester, sier Helgesen.

I dokumentet "Grunnlag for tillit - forventninger til Stortingsperioden 2017-21" viser KS hvordan kommunesektoren kan være en viktig samarbeidspartner for nasjonale myndigheterå finne gode løsninger på disse områdene. Dette er KS' svar på Perspektivmeldingen 2017, der regjeringen har pekt på fremtidens store samfunnsutfordringer og hvordan de kan løses.

- Jeg er overbevist om at den beste måten vi kan utnytte fellesskapets ressurser på er å gi muligheter og handlingsrom for dem som møter utfordringene og som må finne de nye løsningene. Og de finner du mange av i kommunene og fylkeskommunene, sier Helgesen.