Rapporter og kartlegginger har gjentatte ganger slått fast store rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen, og en arbeidsbelastning som for mange er ulevelig. Over 100 000 pasienter står i dag uten fastlege og antallet øker stadig.

Legeforeningen og KS har sendt felles innspill til ny regjeringserklæring. Innspillet er et resultat av fortløpende dialog mellom partene.

Legeforeningen og KS´innspill til regjeringserklæring

- En felles erkjennelse av krisen i fastlegeordningen og felles forventninger til ny regjering er et viktig skritt. Vi mener det haster med å iverksette mer kraftfulle tiltak, hvis vi vil redde fastlegeordningen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- At partene går sammen på denne måten synliggjør det akutte behovet for at staten og regjeringen legger frem nødvendige tiltak. Vi har ingen tid å miste, sier president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

I innspillet ber partene den nye regjeringen om å iverksette følgende tiltak:

  • Sørge for at fastlegeordningen er tilstrekkelig finansiert av staten
  • Innrette fordelingsmekanismene slik at kommunene får et reelt handlingsrom
  • Styrke finanseringen av fastlegeordningen for å få flere leger inn i ordningen og redusere arbeidsbelastningen
  • Øke både basistilskuddet og den aktivitetsbaserte økonomien for å legge til rette for kortere lister og redusert arbeidsbelastning
  • Sette inn særskilte tiltak for legevakt i distriktskommuner for å sikre tilstrekkelig antall leger i vaktordningen
  • Forenkle og samordne tilskuddsordningene til kommunene og fastlegene
  • Sørge for at utdanningsløpet i allmennmedisin gjøres like attraktivt som spesialisering på sykehus