Det regjeringsoppnevnte utvalget om finansiering av private barnehager overrakte sin rapport til statsråd Guri Melby 16. juni.

Flertallet i utvalget foreslår å styrke kommunens rolle og mulighet for å utvikle et godt barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager. KS er en del av flertallet, sammen med utvalgets leder Knut Storberget, Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

- Kommunesektoren står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Derfor er det nødvendig å ta grep som sikrer effektiv bruk av samfunnets ressurser, og legge til rette for bedre samarbeid og samhandling for å løse utfordringene lokalt, sier Gram.

Flertallet mener at kommunene, som har ansvar for å tilby barnehageplass til alle barn, må få større mulighet til å styre sektoren enn i dag. Utvalget foreslår blant annet at kommunene gis anledning til å forplikte private barnehager til å delta på helhetlige satsinger, prioritere barn med rett til plass og følge lokalt bestemte bemannings- og utdanningskrav som vilkår for å tildele tilskudd. PBL danner mindretall alene, og foreslår nasjonalt beregnede og fastsatte tilskuddssatser.

- KS er svært kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale satser i alle kommuner. Dette vil føre til økte utgifter i mange kommuner og svekke kommunenes mulighet for å prioritere på vegne av sine innbyggere, sier Gram.

KS mener flertallets forslag legger til rette for forutsigbarhet, blant annet gjennom samtidig finansiering av lokale satsinger og dekning av pensjonskostnader i private barnehager.

Les også artikkelen Mer rettferdig finansiering av private barnehager.