- Leirskredet i Gjerdrum fikk et dypt tragisk utfall og kostet ti menneskeliv. Kommunen har et ansvar for sikring mot naturskader, men KS mener at det juridiske grunnlaget for ansvar i slike saker ikke er klargjort, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Hun viser til at dette er påpekt både i tidligere stortingsmelding, komiteinnstilling i Stortinget og sist fra det offentlig oppnevnte Ryanutvalget, som har sett på flere av disse spørsmålene.

- Før dette arbeidet er fullført, er en rettsprosess i form av en straffesak ikke veien å gå, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Tvil om kommunens ansvar

Et offentlig utvalg, ledet av Inge Ryan, som utredet «Årsakene til kvikkleirskredet i Gjerdrum i 2020», peker på at det er tvil om kommunen har ansvar for erosjonstiltak på privat grunn. Utvalget vil se nærmere på både dette og andre relevante spørsmål i neste delrapport (NOU), som er ventet i slutten av mars i år.

KS har fått opplyst at politiet bygger på blant annet naturskadelovens § 20. KS er ikke kjent med at noen kommuner tidligere er blitt straffet for brudd på eller manglende oppfølging av denne bestemmelsen, og det er derfor ikke praksis som støtter opp under politiets rettsanvendelse.

Behov for avklaring

Kommunen har etter § 20 et ansvar for sikring mot naturskader. Ansvaret er generelt, men er særlig knyttet opp mot kommunen som plan- og bygningsmyndighet.

Det fremgår ikke av § 20 hvilke sikringstiltak kommunen skal utføre. Det er også usikkert hvor langt kommunenes ansvar for forebygging av skred går i allerede utbygde områder. Dette er det heller ikke redegjort for i forarbeidene. Dessuten er det etter KS’ vurdering ikke tilstrekkelig å fastslå at det foreligger en tiltaksplikt. Kommunen må også ha både rettslig hjemmel og økonomisk handlingsrom for å oppfylle både plikten til å gjennomføre og vedlikeholde fysiske sikringstiltak. Naturskadeloven hjemler bare visse typer tiltak.

- Foretaksstraff som bygger på overholdelse av blant annet naturskadeloven § 20 forutsetter et klart ansvarsforhold, slik det er i alle straffesaker. Vi kan ikke se at det har skjedd en slik avklaring gjennom tidligere lovbehandling. Det er naturlig at det skjer ved oppfølgingen av utvalgets rapport, og etter en videre lovbehandling. Jeg har derfor bedt om at KS’ egne advokater inngir et støtteskriv for Gjerdrum kommune til påtalemyndigheten, sier Helgesen.

Fare for ras, flom, leirskred eller andre naturskader er en problemstilling som gjelder svært mange kommuner.

- Det er prinsipielt viktig å få en avklaring av kommunalt ansvar for forebygging, hvordan klimaendringer påvirker naturen, og i hvilken grad kommunene også har ansvar for sikringstiltak på privat grunn. En rettslig prosess i form av en straffesak på så uklart juridisk grunnlag vil kunne få enorme konsekvenser for mange kommuner, sier Helgesen.