Meldingen inneholder gode beskrivelser av utfordringene, men vi har en jobb foran oss for å få på plass strategiene og tiltakene som må til for å møt

Bjørn Arild Gram, styrleder i KS

Styrelederen i KS mener at meldingen burde hatt konkrete tiltak for å styrke forskningsinnsatsen for, i og med kommunesektoren.
- Meldingen inneholder gode beskrivelser av utfordringene, men vi har en jobb foran oss for å få på plass strategiene og tiltakene som må til for å møte målene. Også offentlig sektor trenger virkemidler. Vi har derfor store forventinger til det videre arbeidet, og bidrar gjerne med alt vi kan, sier Gram.

Handlingsrom

Kommunesektoren er opptatt av et tilstrekkelig handlingsrom, både for å jobbe innovativt og for å få tatt ut effekten av alt det skapende arbeidet.

- Vi er svært tilfreds med ambisjonene om å gi offentlige virksomheter handlingsrom for innovasjon, og ser med forventning fram til hvordan regjeringen vil følge opp denne ambisjonen. Bemanningsnormer, kompetansenormer, rettighetsfesting, og andre reguleringer, befester gårsdagens måte å jobbe på og gjør det vanskelig å ta ut effekter av innovasjonsarbeidet. Tiden er overmoden for å innføre nye virkemidler for å eksperimentere og prøve ut, sier Gram.

I dag er forsøksloven utgangspunktet for å prøve ut nye ting.
- Forsøkslovens svakhet er at du må definere løsningen før du starter. Da blir det vanskelig å få til innovasjon. Denne loven er 30 år gammel, og trenger en gjennomgang. KS deltar gjerne sammen med kommunal- og moderniseringsdepartementet og andre i å utrede hva som er gode verktøy for eksperimentering, sier Gram.

Innovative anskaffelser

I meldingen foreslås et statlig initiativ for innovative anskaffelser. Dette bekymrer KS lederen.
- Meldingen etterlyser samarbeid på nye måter. Vi er positive til å legge bedre til rette for oppstartsbedrifter gjennom offentlige anskaffelser. Leverandørutviklingsprogrammet er et anerkjent samarbeid mellom KS og NHO, og etter hvert flere aktører. Det har vært en kraftfull innovasjonsmotor i prosessen fra ide til anskaffelse og implementert innovasjon. Andre land ønsker å lære om hva vi har gjort. Jeg vil derfor advare mot å etablere dels overlappende initiativ fra statens side som kan føre til fragmentering og rolleuklarhet. Leverandørutviklingsprogrammet fungerer på både tvers av forvaltingsnivå og på tvers av privat og offentlig sektor, og har også vært viktig for mange oppstartsbedrifter. Vi bør heller styrke og videreutvikle det initiativet for alt det er verdt.

Radikal innovasjon

I meldingen vises det til KS Partnerskap for radikal innovasjon. Dette innebærer å jobbe systematisk for å løse prioriterte utfordringer som er for store for den enkelte kommune og fylkeskommune alene. Samarbeidet skal skje i tett samspill med de aktørene i privat og offentlig sektor som må samskape for å løse noen av de samfunnsflokene vi står overfor.
- Vi er glade for at stortingsmeldingen tar opp ønsket om å se til dette samarbeidet i oppfølgingen av meldingen, sier Bjørn Arild Gram.

Les meldingen her