Onsdag 11. april kl. 12 møttes delegasjonene fra organisasjonene i kommunal sektor til de første utvekslinger av krav og tilbud i årets hovedtariffoppgjør. KS forhandler med de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden; LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune. Disse igjen forhandler på vegne av 41 arbeidstakerorganisasjoner.

Ved siste hovedtariffoppgjør, i 2016, kom partene fram til en løsning uten hjelp fra Riksmekleren, og det i god tid før forhandlingsfristens utløp. KS’ forhandlingsleder, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, håper det skal være mulig også i år, men understreker at det viktigste er at man kommer fram til en løsning. 

Et hovedtariffoppgjør i vår sektor er uhyre komplisert, med mange parter som har ulike og til dels motstridende interesser. Det vi likevel har felles, og det er viktig, er vissheten om at Norge trenger en effektiv, veldrevet og kompetent kommunal sektor, som skal levere gode velferdstjenester til innbyggerne. Ikke minst blir dette avgjørende når vi vet at veksten i de offentlige inntektene går ned, samtidig som innbyggernes krav og forventning til kommunale tjenester øker. Vårt mål er at dette hovedtariffoppgjøret skal bidra til å styrke kommunene og fylkeskommunene både som tjenesteytere og som attraktive arbeidsplasser, sier Gangsø.

Partene har frist til 30. april kl. 24.00 til å bli enige.

KS´ forhandlingsområde er det største i offentlige sektor og det nest største totalt i Norge.
Hovedtariffavtalen i KS-området omfatter samtlige kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo (421 kommuner og 17 fylkeskommuner), samt 220 kommunale bedrifter.
KS-området omfatter 498.000 stillinger, som utfører 346.000 årsverk. Av disse omfattes 445.000 stillinger (300.000 årsverk) av det sentrale lønnsoppgjøret.
Lønnsmassen (ekskl. sosiale kostnader) er på 172,6 milliarder kroner.
Samlede lønnskostnader (inkl. sosiale kostnader) utgjør 253,4 milliarder kroner.
41 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 32 prosent er i skolesektoren, mens 9 prosent er i barnehagesektoren.
41 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune.