- Det er fantastisk at det er et stort og bredt miljøengasjement i befolkningen. Jeg håper og tror at tusenvis av både enkeltpersoner og i lag, foreninger og skoleklasser deltar og fjerner avfall langs kysten og vassdrag, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Denne uken starter Norges største ryddedugnad langs kysten og langs vassdragene. Gjennom Hold Norge Rent-kampanjen er det lagt godt til rette for at det skal være enkelt for frivillige, lag og organisasjoner å delta på strandryddedugnaden. I fjor deltok om lag 50.000 innbyggere på strandryddedagene. Alt tilsier at enda flere kommer til å delta i år. KS oppfordrer til å delta i å rydde opp nå, og ellers bruke de godt etablerte avfallsløsningene slik at ikke avfall spres i naturen.

- Avfall med ukjent opphav er en stor utfordring vi må løse i fellesskap. KS jobber med hvordan vi skal sikre stabile og forutsigbare ordninger også utover kampanjeukene, sier Helgesen.

Gjennom arbeidet vårt knyttet til EUs nye plaststrategi samarbeider vi med kommuneorganisasjoner over hele Europa for å diskutere hvilke krav vi som lokale og regionale myndigheter kan stille for å møte utfordringene med blant annet marin forsøpling.

I stortingsmeldingen om avfall fikk KS gjennomslag for bedre finansieringsordninger av avfall med ukjent opphav: «Kommunen er i en del tilfeller nøkkelaktør til å gjennomføre lokale tiltak mot marin forsøpling og mikroplastforurensning. Regjeringen vil innføre en kommunal tilskuddsordning til gjennomføring av aktuelle tiltak.»

I høringen hos Stortingets energi- og miljøkomité 15. februar gjentok KS behovet for en slik tilskuddsordning, og ønsket utvidelse av denne til også å omfatte håndtering av avfall med ukjent opphav også i innsjøer og på fjellet.

Som kjent vil avfall som kastes i naturen til slutt føres til havet. Derfor mener KS det er behov for helhetlige løsninger som håndterer avfall med ukjent opphav i havet og fra fjord og fjell og vann hele året. KS ønsker å invitere til en dialog med berørte parter for å finne fram til disse løsningene.

Bruk Ryddeportalen og delta i Strandryddeuken
253 anlegg over hele landet tar imot marint søppel vederlagsfritt. Gode eksempler på kommuner som tar grep:

  • I Brønnøy kan folk hente søppelsekker på servicetorget eller gjenvinningsstasjonen.
  • I Randaberg setter de av egne strandryddeområder på gjenvinningsstasjonene, og overraskelser blir delt ut til alle strandryddere som leverer maritimt søppel på dagen.
  • Hålogaland Ressursselskap, som eies av 11 kommuner i Nordland og Troms, oppfordrer strandryddere til å legge ut bilder på selskapets facebookside og vinne pengepremie.
  • I Gaular vil de rydde mer enn ved vann. Kommunen arrangerer miljøuke og utlover pengepremier og premier fra lokalt næringsliv til beste ryddelag, organisasjon eller enkeltperson. Målet er å rydde hele kommunen.
  • Bergen ønsker å ta en ledende rolle i arbeidet mot marin forsøpling og har laget en egen tiltaksplan. Noen av tiltakene er å samarbeide med fagmiljøer, regionalt samarbeid, samarbeid med næringslivet og støtte til frivillige som vil rydde. Kommunen har et klimamiljøfond på én million kroner som alle kan søke på.
  • Kristiansand oppfordrer innbyggerne, barnehager og skoler til å delta. Hansker og sekker skal være gratis tilgjengelig i rådhuset og på gjenvinningsstasjonene. Søpla kan leveres gratis, eller bli hentet på faste oppsamlingssteder etter selve strandryddedagen. Parkvesenet henter også søppel med båt i skjærgården.
  • Hver måned deler Avfall Sør, som dekker kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla også ut premier til dem som leverer avfall fra strandrydding i et eget strandryddingslotteri.
  • Tromsø kommune har nylig vedtatt visjonen om «Tromsø som plastfri by», og i kommunestyrer over hele landet foreslås nå liknende vedtak. (Eid, Kinn, Lillesand, Ålesund, Porsgrunn, Skien, Asker, Bodø, Haugesund, Hadsel, Færder).