- KS er svært fornøyd med at regjeringen nå foreslår å gi kommuner mulighet til å innlemme kommunale boligstiftelser i kommunens ordinære boligmasse. Dette har KS jobbet for i lang tid, fordi vi mener det vil styrke både politisk kontroll og mulighetene til å bruke disse boligene til å oppfylle kommunenes boligsosiale strategier, sier områdedirektør i KS, Helge Eide.

Organiseringen av kommunal boligforvaltning gjennom egne selvstyrte stiftelser var i sin tid begrunnet i flere forhold. Kommunene hadde da økonomiske insentiver til å velge denne organisasjonsformen, og ønske om å redusere økonomisk risiko ved bygging og forvaltning av boliger til vanskeligstilte grupper i boligmarkedet. Over tid har imidlertid ulempene ved å gi fra seg styringen av et viktig virkemiddel i den boligsosiale politikken til selvstyrte stiftelser blitt stadig tydeligere for kommunene. Kommunenes ønsker om å få en mulighet til å oppløse disse stiftelsene kom klart fram i deres høringssvar, da regjeringen Solberg sendte ut et høringsnotat i 2020 om å gi kommunene en slik rett.

- Tidligere høring om en rett for kommunene til å oppløse kommunale boligstiftelser har tydelig vist at Kommune-Norge står samlet om behovet for en slik lovendring. Vi håper og tror at Stortinget unisont samler seg om dette og at forslaget blir behandlet så raskt som mulig, sier Eide.

Se regjeringens forslag her.