- Dette har vi jobbet lenge for. Vi er derfor glad for at Stortinget har lyttet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I statsbudsjettet for 2017 varslet regjeringen at den ville endre tilskuddsordningen. Det ble innført et krav om nettotilvekst i tilskuddsordningen for omsorgsboliger og sykehjem. Forslaget har vakt stor oppmerksomhet i kommunene, som har varslet at det på sikt ville svekke kommunens behov til å fornye og rehabilitere allerede eksisterende bygg.

KS har derfor løftet tilbakemeldingene fra kommunene i gjentatte møter med regjering og Storting.

- Innstramming av investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger har medført svært negative reaksjoner fra kommunene. Det er derfor gledelig at Stortingets helse- og omsorgskomite har fastslått at rehabilitering og kapasitetsøkning skal likebehandles, sier Helgesen.

Mange eldre og andre med ulike omsorgsbehov ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig. Nye teknologiske løsninger gjør dette mulig i stadig større grad. 

- Ensidig fokus på økt kapasitet er en for snever innfallsvinkel og er ikke tilstrekkelig for å løfte pleie og omsorgssektoren generelt og eldreomsorgen spesielt. Vi trenger et stort spenn av virkemidler for å sikre en bærekraftig omsorg i årene som kommer. En ensidig vektlegging av økning i antall heldøgns omsorgsplasser som målet på om en kommune har et godt tilbud til brukere med behov for omfattende tjenester er lite fremtidsrettet, sier Helgesen.

Regjeringsplattformen åpner for at trygghetsboliger og andre tilbud også kan inkluderes i ordningen. 

- Dette vil også bidra til at kommunene bedre kan oppfylle både brukernes behov og øke kapasiteten der hvor dette er nødvendig. KS har dermed en forventning om at dette følges opp av regjeringen innen en rimelig tid, sier Helgesen.

Stortinget skal stemme over innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen i løpet av februar.