Med dagens ordning, der fylkene avgjør inntaksmodell, får de aller fleste elevene innfridd førstevalget sitt (85 prosent etter førsteinntak på videregående skole høsten 2020).  

Selv om regjeringen har lagt bort det opprinnelige forslaget om såkalt «fritt skolevalg», er det likevel klart at den ønsker å fjerne fylkeskommunenes mulighet til å velge et nærskoleprinsipp som inntaksmodell.

- KS samarbeider gjerne med statlige myndigheter om å få fram et best mulig faktagrunnlag for hvordan nye forslag om inntaksmodeller kan sikre fylkeskommunenes handlingsrom som skolemyndigheter, både til å ivareta valgfrihet og sikre skoletilbud i elevenes nærmiljø. Men det er ikke aktuelt for KS å stille seg bak det forslaget som regjeringen endelig vil fremme, dersom det som nå står i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet legges til grunn, sier Bjørn Arild Gram.

I fjor sendte regjeringen to modeller for fritt skolevalg på høring. Med utgangspunkt i innspill skal det nå lages en ny modell. Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å lage den nye modellen og det videre arbeidet skal gjøres i dialog med KS og fylkeskommunene.

- KS mener fortsatt at lokale folkevalgte i fylkene fortsatt bør få velge inntaksmodell, tilpasset lokale forhold og basert på lokalpolitiske vurderinger. Vi ser at stadig flere beslutninger blir flyttet fra kommunene til staten. KS ønsker at flest mulig beslutninger tas tett på innbyggerne. I denne saken gjøres det best hvis fylkene får mulighet til å bestemme inntaksordning til videregående opplæring selv, sier Gram.

Pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet