Les hele pressemeldingen her: 

Stortinget må garantere full kompensasjon til fylkeskommunene både for 2020 og i 2021, slik at fylkene kan fortsette med å være aktive redskap for å holde oppe sysselsetting gjennom drift og investeringer i veg og skolebygg, drive klimaomstilling og holde hjulene igang, skriver alle fylkesordførere og -rådsledere i brev til Stortinget.

- I høst skal fylkeskommunene forberede og vedta budsjetter for 2021. Vi må ha sikkerhet for at inntektstap og merutgifter som følge av koronapandemien dekkes fullt ut fra staten både i inneværende år og neste år. Alternativet blir ellers å kutte i driftsbudsjettene til videregående skoler, veivedlikehold og kollektivtransport, og utsette nye viktige prosjekter, sier leder av fylkesordførerkollegiet, Tore O. Sandvik.

Det er så langt i 2020 bevilget like over tre milliarder kroner til kompensasjon for inntektstapet i kollektivtransporten. Tall fra fylkeskommunene tyder på at dette i hovedsak vil kunne dekke inntektstapet for sektoren samlet i inneværende år, forutsatt at ikke smittesituasjonen forverres i høst. For den enkelte fylkeskommune har imidlertid kompensasjonsgraden variert som følge av fordelingsmodellen som er benyttet.

- Det er viktig at hver enkelt fylkeskommune får dekket sine merutgifter og mindreinntekter. Det gjelder også dekning av merutgifter til smittevern og vikarutgifter og øvrige inntektstap, sier Tore O. Sandvik.

I brevet til Stortinget oppfordres også partigruppene til å legge inn midler til økt vedlikehold av fylkesveier, forsterke satsingen på kompetansehevende tiltak og på fylkeskommunale virkemidler for distrikts- og regionsutvikling i statsbudsjettet 2021.

- Fylkeskommunene har evne til å handle raskt, basert på lokal og regional kunnskap, samhandle med partene i arbeidslivet og forberede og effektuere politiske vedtak. Dette må bli en viktigere del av den nasjonale bekjempelsen av de økonomiske skadevirkningene av koronapandemien, samt i den grønne omstillingen av samfunnet, sier Tore O. Sandvik.