- Vi hadde ønsket oss klarere forsikringer fra stortingsflertallet om at alle koronarelaterte merutgifter og mindreinntekter i kommuner og fylkeskommuner vil bli kompensert. Usikkerheten om dette er fortsatt stor. Det kan resultere i behov for velferdskutt i de lokale budsjettene allerede i år, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Det er allerede fremmet forslag om budsjettkutt med virkninger for både 2020 og 2021 i mange kommuner. KS forventer at dette bildet vil forsterkes.

- Behovet kommunene har for å kutte i kommunebudsjettene i 2020 og 2021 skyldes flere forhold enn virkningene av koronapandemien. Allerede før denne traff landet så vi en tilstramming av kommuneøkonomien. Usikkerhet om kompensasjonen som gis fra regjeringen vil være på nivå med de faktiske merutgiftene og mindreinntektene, kan øke behovet for budsjettiltak nå, sier Bjørn Arild Gram.

I enigheten mellom regjeringspartiene og FrP framkommer det at regjeringen skal komme tilbake med en ny vurdering av kompensasjonsbehov mot slutten av året, i lys av utviklingen i skatteinntekter og lønns- og prisutviklingen.

- Det er bra at Stortinget sikrer en ny grundig vurdering av hele kompensasjonsbehovet til kommunene, fylkeskommunene og velferdstilbudene deres før året er omme. Med så usikre prognoser om skattesvikt og lønns- og prisvekst som vi nå ser, og om det i det hele tatt er mulig å realisere det økte handlingsrommet som regjeringen mener dette i sum gir kommunene, var det helt nødvendig å få vedtatt en slik ny vurdering i år, sier Bjørn Arild Gram.