Det aller viktigste for innbyggerne, og derfor også for kommunene og for KS, er å styrke kommunenes generelle økonomi.
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

- Det aller viktigste for innbyggerne, og derfor også for kommunene og for KS, er å styrke kommunenes generelle økonomi. Det er kommuneøkonomien som avgjør i hvilken grad kommunene og fylkeskommunene skal være i stand til å levere gode skoler, barnehager, helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, tekniske tjenester. I det hele tatt viktige velferdstjenester som innbyggerne er avhengig av, sier Gram.

Han viser til mange tilbakemeldinger fra kommuner landet rundt om slitasje på både mennesker og materiell, og at mange kommuner allerede har vært tvunget til å vurdere kutt i viktige velferdstjenester for å få budsjettet til å gå opp.

- Denne virkeligheten kan være lett å glemme i diskusjonen om milliarder på statsbudsjettet. Men ute i mange kommuner er det denne virkeligheten som gjelder, sier Gram.

Utfordrer Stortinget
Bjørn Arild Gram oppfordrer Stortinget, som nå har ansvar for den videre behandlingen av statsbudsjettet, til å bidra til å styrke kommuneøkonomien – og også til i større grad bruke kommunesektoren til å få fart på økonomien og næringslivet i hele landet. Han viser til vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene som et åpenbart eksempel på et slikt tiltak.

- Og så ser vi at det enda en gang foreslås å velte utgifter til ressurskrevende tjenester over fra staten til kommunene. Dette er altså tjenester til innbyggere med helt spesielle hjelpebehov. Det er et paradoks at staten reduserer sin innsats på et område der behovet øker sterkt, sier Gram, som understreker at budsjettforslaget også inneholder ting å glede seg over sett fra Kommune-Norge.

Utenforskap
- Vi er glade for at regjeringen har fulgt vårt råd om å forlenge satsingen på utdanningstiltak, både for ungdom, permitterte og arbeidsledige. Dette vil gi mange mennesker den kompetansen de selv og samfunnet trenger fremover, slik at flere kan komme i jobb. Dette er viktig i arbeidet mot utenforskap, som er et prioritert område for KS.

- Og så er vi glade for at fylkeskommunene får kompensert for inntektstap i kollektivtrafikken som følge av koronapandemien også inn i neste år. Når det gjelder koronasituasjonen for øvrig, har vi hele tiden vært opptatt av at kommuner og fylkeskommuner må kunne være trygge på at de blir kompensert for alle faktiske inntektstap og utgiftsøkninger. Jeg har inntrykk av at dette er regjeringens hensikt. Nå avventer vi rapporten fra arbeidsgruppen som går gjennom dette, sier Bjørn Arild Gram.

Se også hovedsiden for Statsbudsjettet 2021