Da Stortinget våren 2021 behandlet kommuneproposisjonen 2022, foreslo nåværende regjeringspartier å styrke kommunene og fylkeskommunenes inntektsrammer med tre mrd. kroner ut over regjeringen Solbergs forslag. I tilleggsforslaget til statsbudsjettet foreslår regjeringen Støre å øke de frie inntektene med 2,5 mrd. kroner. I tillegg legger regjeringen inn 300 millioner kroner i kommunerammene for å videreføre toppfinansieringsordningen for ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester, uten nye innstramminger for kommunene.

- Både økt inntektsramme og reversering av kutt i toppfinansieringen av ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester i kommunene vil dempe litt av presset på kommunebudsjettene i 2022. En ytterligere bedring av kommuneøkonomien i Stortingets budsjettbehandling vil ikke minst gi kommunene mulighet til å styrke forebygging av behov for senere barnevernstiltak, i tråd med barnevernreformens intensjon, sier Helgesen.

Den særskilte koronakompensasjonen for bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken har gjort det mulig å videreføre kollektivtilbudet uten rutekutt i både 2020 og 2021. Kompensasjonen faller bort fra 1.1.2022, samtidig som det fortsatt ligger an til betydelig billettsvikt i første del av 2022.

- Dersom fylkeskommunene nå tvinges til å kutte i rutetilbudet, vil det bety en varig svekkelse av konkurransekraften til kollektivtrafikken mot privatbilene i byområdene. Det vil i så fall være jevngodt med å score flere selvmål i klimapolitikken her hjemme. Dette må Stortinget rette opp, sier Helgesen.