Stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor som Regjeringen legger fram tirsdag 23. juni er et viktig dokument.
- Nå må myndighetene bruke anledningen til å styrke innovasjonstakten, mener Forskningsrådet og KS.
De to organisasjonene utfordrer Regjeringen og Stortinget til å bli mer ambisiøse, spesielt med tanke på radikale og systemiske innovasjoner som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
- Utfordringene samfunnet står overfor krever et taktskifte i innovasjonsarbeidet, og evne til å utvikle mer komplekse og radikale løsninger som har samfunnseffekt. Regjeringen må legge til rette for tverrsektorielt samarbeid om fokuserte satsinger for å møte disse utfordringene. Ikke minst må forskningsressurser mobiliseres langt mer kraftfullt i samspill med kommunene. Vi trenger et forskningsløft i, med og for kommunal sektor. Vi har ikke god tid, dette haster, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. 

Systematikk og samarbeid

- Vi er helt avhengig av at offentlig sektor samarbeider mye mer med forskere for å få satt utviklingen inn i et system som hele samfunnet kan dra nytte av. Det er veldig positivt med et mangfold av gode ideer, men uten bedre systematikk går vi glipp av de største gevinstene. Forskning gjør innovasjon i offentlig sektor bedre, billigere og mer bærekraftig og er en helt nødvendig ingrediens i omstillingsarbeidet vi står overfor, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

En rekke rapporter har de siste årene slått fast at samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer gjør at man får mye mer igjen for innovasjonsinnsatsen både lokalt og på samfunnsnivå.

Blant annet har Menon intervjuet kommuner om innovasjon og slår fast at prosjekter der forskere og offentlige aktører samarbeider blir kvaliteten på prosjektene mye høyere, samt at kunnskapen blant de ansatte øker betydelig. I tillegg blir resultatene dokumentert så man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

Gjennom samarbeid med forskere får også kommunene tilgang til internasjonale nettverk og muligheter til å delta i prosjekter med partnere fra en rekke forskjellige land som jobber med de samme samfunnsutfordringene.

Inviterer staten

Etter initiativ fra medlemmene har KS etablert Partnerskap for radikal innovasjon for å realisere konkrete innovasjonsprosjekter sammen med stat, næringsliv, frivillig sektor og FoU-miljøer.

- Vi inviterer staten ved Kommunal og moderniseringsdepartementet til å bidra inn i dette samarbeidet. Et slikt samarbeid vil føre til offensive og samarbeidsorienterte tiltak som styrker evnen til å utvikle nye løsninger som monner. Støtte til Partnerskap for radikal innovasjon vil være et taktskifte for hele kommunal sektor, for forsknings-Norge, men aller mest for hele samfunnet, sier Bjørn Arild Gram.