I forliket mellom regjeringspartiene og FrP som ble presentert torsdag, er riksveiene tilgodesett med 430 millioner kroner til økt satsing på drift og vedlikehold av riksveier. Dette kommer på toppen av ytterligere tilleggsbevilgninger i tidligere tiltakspakker. Det har samtidig ikke vært gitt noen ytterligere bevilgninger til fylkesveiformål.

- Det er selvsagt positivt at vedlikeholdet på riksveier styrkes. Men når vi vet hvor viktig fylkesveiene er for næringslivet, og hvor stor andel av det samlede veinettet disse utgjør, er det påfallende at regjeringen og Frp legger opp til en så urimelig forskjellsbehandling mellom statlige og fylkeskommunale veier, sier Bjørn Arild Gram.

Positivt om Havbruksfondet

Forliket innebærer at kystkommunene og fylkeskommunenes andel av auksjonsinntekter på nye oppdrettskonsesjoner i år og neste år øker fra 2 til 3,25 mrd kroner, og at andelen deretter øker fra regjeringens opprinnelige forslag på 25 pst til 40 pst, samtidig som forslaget i RNB om en fast produksjonsavgift videreføres.

- Vi er vi tilfreds med at kystkommunene får beholde en større del av inntektene fra Havbruksfondet. Gjennom forliket er deler av det kraftige inntektskuttet kystkommunene ble stilt overfor i RNB reversert. Det justerte opplegget nå er i sum en betydelig forbedring for hele kysten, sier Bjørn Arild Gram.