- Jeg er svært fornøyd med at vi har klart å komme til enighet med de tre største forhandlingssammenslutningene i en særdeles krevende situasjon for Norge og for kommunesektoren, sier forhandlingsleder for KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Resultatet i kommunesektoren har en samlet ramme på 1,7 prosent, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget, altså privat konkurranseutsatt industri. Det var på forhånd klart at det var svært lite penger å forhandle om i årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren, siden 1,6 prosent allerede var tatt ut som resultat av fjorårets oppgjør og andre tillegg.

Kompetanse og heltid

Ut over det økonomiske opplegget er partene enige om å løfte fram kompetanse som en felles satsing i denne tariffperioden, og om å fortsette arbeidet med å øke andelen heltidsansatte i kommunesektoren.

- Det er grunn til å gi anerkjennelse til partene for at de har tatt inn over seg alvoret i den svært spesielle situasjonen koronakrisen har ført til for kommunesektoren og for norsk økonomi generelt. Samtidig har partene tatt et krafttak både for å sikre at kommuner og fylkeskommuner fortsatt skal kunne hevde seg i konkurransen om dyktige og kompetente medarbeidere, og for å få til den heltidskulturen i kommunene som alle parter ønsker. Begge deler er viktig for at kommunesektoren skal kunne levere gode velferdstjenester til innbyggerne også i framtida, sier Tor Arne Gangsø.

Brudd med Akademikerne

Den fjerde forhandlingssammenslutningen, Akademikerne, er ikke med på forhandlingsløsningen, blant annet fordi det ikke ble enighet om kommunelegeavtalen.

Det viktigste kravet fra Legeforeningen var at ut over et gjennomsnitt på sju timer pr. uke, skal fastleger selv kunne velge om de vil ha legevakt.

- Hele systemet bygger på at fastleger skal gå legevakt. Da er det ikke mulig å overlate til den enkelte lege å velge når han eller hun skal jobbe. I praksis vil det bety at innbyggerne i enkelte kommuner risikerer å stå uten legevakt når de trenger akutt hjelp. Kommunene er ansvarlig for døgnkontinuerlig legetjeneste til alle innbyggere, så dette kravet er det rett og slett ikke mulig for KS å gå med på, sier Gangsø.

Oppgjøret mellom KS og Akademikerne går derfor til mekling, med oppstart 23. september. Meklingsfristen er satt til 14. oktober ved midnatt.

Lenkeblokk Icon Tariff 2020 Forhandlingsresultat Lenkeblokk Icon Les mer om tariffoppgjøret her

 

Fakta om kommuneoppgjøret

  • KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor og den nest største totalt i Norge.
  • KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo.
  • KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk.
  • 38 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 30 prosent er i skolesektoren, mens 10 prosent er i barnehagesektoren.
  • 40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune.