Forslag til ny modell av ansvars- og myndighetsfordeling innebærer at kommunen gjennomgående vil ha ansvar og myndighet i havn, mens staten vil ha ansvar og myndighet i sjøområdene utenfor havn.

Mer aktivt eierskap
Kommunalt eierskap er dominerende i norske havner. Dagens regler om havnekapital hindrer i realiteten kommunen som eier i å ta utbytte av overskudd fra havnevirksomheten. KS mener det er i nasjonal interesse å opprettholde en desentralisert havnestruktur med effektive havner.

- KS er glad for den retning utvalget viser, ved å åpne for at kommunen som eier kan ta utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten. Vi mener dette vil kunne stimulere til et mer aktivt eierskap enn dagens regelverk, sier direktør for interessepolitikk, Helge Eide.

Utvalgets flertall sier i sin rapport at det likevel skal være noen begrensninger på utbytteadgangen. Flertallet foreslår derfor at utbytte kan tas ut dersom gjenværende egenkapital vil være tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten. Forslaget bygger på aksjeselskapslovens regler. Etter forslaget vil kapitalreglene i utgangspunktet kun gjelde for de havnene som er omfattet av havnekapitalreglene i dag.

Staten får ansvar for fremkommelighet
KS registrerer også med interesse utvalgets forslag om at ansvaret for fremkommelighet i farvannet utenfor havn som sådan legges til staten. I dag er statens ansvar begrenset til fremkommeligheten i alle hoved- og biled, og fram til kaikanten i de største havnene, mens kommunene har ansvaret for fremkommeligheten utenfor dette. Idet trafikken er størst i hoved- og biled så betyr dette imidlertid i praksis at mange kommuner, med unntak av de som har egen havn, ikke har særlig oppgaver knyttet til ansvaret for fremkommelighet.

- Vi mener den foreslåtte modellen for det første vil gi enkle og tydelige grenser mellom statens og kommunenes ansvars- og myndighetsområder, og for det andre sikre en enhetlig praksis uavhengig av kommunegrenser i farvannet og den enkelte kommunes økonomi og ressurser. Det er etter vårt syn riktig at staten tar et større ansvar for kostnadene med å tilrettelegge for sikker sjøtrafikk, sier Eide.