Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet 25. juni 2019.

Oppgjøret innebærer at fastlegeordningen blir styrket med 180 millioner kroner for å underbygge rekruttering, stabilisering og samhandling.

I tillegg får fastlegene samme lønnsvekst som andre grupper har fått i årets oppgjør.

  • Det vil bli etablert en ny tilskuddsordning på 50 millioner kroner for å kompensere næringsdrivende fastleger med mange pasienter på listen som krever mye oppfølging.
  • Det vil bli etablert en egen tilskuddsordning på 60 millioner kroner som skal tilrettelegge for at selvstendig nærings­drivende fastleger i kommuner med rekrutteringsutfordringer spesialiserer seg.
  • Det vil bli etablert en egen ny takst for fastleger som skal stimulere til økt samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Oppgjøret støtter opp under fastlegene som selvstendig næringsdrivende. Den nye taksten og det nye tilskuddet skal sammen stimulere til mer samhandling om og bedre oppfølging av pasienter med store og langvarige behov.

Oppgjøret skal også legge til rette for mer bruk av e-konsultasjon.

 Helseministeren takker Legeforeningen og KS for godt samarbeid.

–  Med dette oppgjøret ruster vi fastlegeordningen for fremtiden. Vi sørger for at pasientene har en fastlege å gå til og at fastlegene har en jobb de ønsker å stå i, sier helseminister Bent Høie. 

–  Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi har fått på plass helt nødvendige strakstiltak for fastlegeordningen, i påvente av regjeringens handlingsplan. Vi har også kommet i havn med et godt oppgjør for avtalespesialistene, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

–  Vi er glade for at det gis ekstra midler i årets takstoppgjør. Fastlegeordningen må bli mer bærekraftig. Vi tror en tredeling av midlene bidrar til å gjøre det lettere å rekruttere og å beholde fastleger, i tillegg til at det sikrer en bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

–  Vi er enige om målrettede tiltak som kan bidra til å bedre rekruttering og stabilisering av fastlegeordningen. Det har vært viktig for oss å sikre at tiltakene også styrker næringsdrift, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Til høsten mottar Helse- og omsorgsdepartementet en evaluering av fastlegeordningen som blant annet omhandler rammebetingelsene fastlegene jobber innenfor. På bakgrunn av dette vil departementet sammen med Legeforeningen og KS vurdere endringer i ordningen. Evalueringen vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan våren 2020.