- KS er glad for å ha kommet til enighet med Legeforeningen etter lange og krevende forhandlinger og nemndsbehandling. Vi har strukket oss langt for å finne en løsning i en krevende situasjon, sier forhandlingsleder Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Økning av satsene
Resultatet av forhandlingene innebærer at det fra 2019 innføres en betydelig økning av satsene for beredskapsgodtgjøring i vaktklasse 1. De oppjusterte satsene gjelder kun legevakt utenom ordinær åpningstid, ikke når fastlegen deltar i øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortiden. I tillegg får leger som ber om fritak fra legevakt de siste tre månedene i svangerskapet rett til lønn/beredskapsgodtgjøring i henhold til oppsatt vaktplan. Det er også gjort justeringer av enkelte andre økonomiske satser fra 2019.

Partene har i tillegg forpliktet seg til å samarbeide om å utarbeide en veileder for turnusleger/LIS1, og å nedsette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på legenes arbeidstid og arbeidsbelastning.

Etter nemndsbehandling ble det med virkning fra 1. januar 2018 tatt inn en ny bestemmelse som gir partene lokalt mulighet til å avtale fastlønn etter Hovedtariffavtalen kapittel 5 for legevakt med tilstedeværelse. I tillegg kan partene lokalt avtale tilstedeværelse i vaktklasse 2 forutsatt at legene får fastlønn etter den nye bestemmelsen.

Høyere kvalitetskrav
Kommunene opplever økte forventninger fra innbyggerne om at legetjenesten skal være nær og tilgjengelig døgnet rundt. Fra statlig hold stilles det høyere kvalitetskrav en tidligere. Samtidig opplever stadig flere kommuner rekrutteringsutfordringer.

- Selv om vi med disse endringene i kommunelegeavtalen har gitt legevaktleger i vaktklasse 1 og turnusleger bedre arbeidsvilkår, innser vi at mange av utfordringene vi står overfor ikke kan løses av KS og Legeforeningen alene. Derfor har KS vært opptatt av å reetablere trepartssamarbeidet mellom staten, Legeforeningen og KS. Det er viktig at de tre sentrale partene i fastlegeordningen har en tett dialog for å kunne videreutvikle fastlegeordningen og kommunal legevakt på en god og bærekraftig måte. Rekruttering av fastleger og organisering av legevakt er områder det haster å finne gode løsninger på, sier Gangsø.