Helgesen mener dette er et viktig premiss for en vellykket oppgaveoverføring og avgjørende for at fylkeskommunene skal være i stand til å utføre de oppgavene som blir overført fra 2020.

Fylkeskommunene får dekket personalkostnadene for det antallet stillinger Statens vegvesen (SVV) mener det har vært behov for i arbeidet med fylkesvegene. Ressursoverføringen er således i tråd med prinsippet om at midlene følger oppgavene. Det foreligger også en løsning i det økonomiske oppgjøret ved at feriepengene utbetales fra Statens vegvesen i 2020.

- Det har vært noen uklarheter knyttet til overføring av ansatte og oppgaver som det nå ser ut til at staten har funnet løsninger på. Det er likevel å bemerke at fylkeskommunene hele tiden har vært klare på at de trenger flere årsverk enn det denne budsjettrammen gir rom for, sier Helgesen.

Helgesen mener samtidig det er verd å merke seg at regjeringen forventer en inntektsøkning for SVV i 2020 i størrelsesorden 50 mill. kroner som følge av salg av ytelser til fylkeskommunene uten at fylkeskommunene får en tilsvarende kompensasjon i sine budsjettrammer. I budsjettforslaget for SVV er det også avsatt 150 mill. kroner i omstillingskostnader, mens fylkeskommunene ikke får noe ekstra for sine omstillingskostnader og andre engangskostnader.

SVV foreslår at utstyr som har vært brukt på både riks- og fylkesveier som del av sams vegadministrasjon overføres fra SVV til fylkeskommunene vederlagsfritt. Overføringen av utstyr vil ta utgangspunkt i det Statens vegvesen ikke trenger til arbeid med riksvei. KS mener overføring av maskiner, kjøretøy og annet utstyr må skje i et samarbeid mellom SVV og fylkeskommunene slik at det blir en rimelig fordeling ut fra behov.

- Fremover er det nødvendig med omfattende samarbeid og samordning mellom Statens vegvesen, fylkeskommunene og andre aktører. Vi forutsetter at staten vil strekke seg langt for å bidra til en så god overgang som mulig, sier Gunn Marit Helgesen.