Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet presenterte tirsdag forliket om statsbudsjettet 2021.

Siden 2015 har staten kuttet toppfinansieringen med 1,4 mrd. kroner, hvorav 300 millioner kroner ble kuttet i budsjettforslaget for 2021.

- Dette vil gjøre det mer krevende for kommunene å gi de samme tjenestene som før til brukere som trenger slike tjenester i hverdagen og andre med omsorgsbehov, sier Gram.

Budsjettforliket inneholder betydelige ekstrabevilgninger i tillegg til satsingen i det opprinnelige budsjettforslaget til veiformål, primært til riksveier. Men det er satt av 200 millioner kroner ekstra til reasfaltering av fylkesveier.

- Næringsliv og innbyggere i hele landet etterlyser ekstra satsing på bedre og sikrere framkommelighet også på det omfattende fylkesveinettet, ikke bare på riksveier. Derfor er det positivt at flertallet i Stortinget nå legger inn 200 millioner ekstra til dette. Det er viktig at dette forsterkes videre i kommende budsjetter, sier Gram.

I forliket er innstrammingen i regelverket for tilskudd til å dekke private barnehagers pensjonsutgifter og kapitalutgifter reversert, og kommunene kompenseres for dette med 351 millioner kroner. Det skal også settes ned et utvalg med deltakelse fra KS som skal utrede finanseringen av private barnehager.

- KS vil minne om at hovedproblemet i dagens barnehagefinansiering er at staten underfinansierer de lovpålagte barnehagenormene med om lag en milliard kroner. Det går ut over barnehagetilbudet i både kommunale og private barnehager. Det er viktig at dette gripes fatt i, sier Bjørn Arild Gram.

KS' nettside om statsbudsjettet