- Kommunene ønsker ikke å komme i en situasjon hvor særlovgivning som er tilpasset en normalsituasjon, skaper flaskehalser for kommunenes mulighet til å gi et samlet godt tjenestetilbud til flyktningene, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Kompetansekartlegging

Forslag om regelendringer er sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Her ber KS blant annet om at det gjøres unntak fra regel om å kartlegge flyktningers kompetanse før bosetting.  KS mener det kan bli svært krevende for vertskommuner å innfri et slikt krav ved høye ankomster og rask etablering av nye mottak. KS ber derfor departementet å vurdere et midlertidig fritak fra denne plikten. 

- Kommunene har vist stor vilje til å motta og bosette flyktninger, blant annet gjennom å melde inn et rekordhøyt bosettingstall. Utfordringen er at når svært mange skal bosettes over et kort tidsrom, settes hele det kommunale tjenesteapparatet under press, sier Helgesen.

Introduksjonsprogrammet 

I dag må flyktninger delta i introduksjonsprogram i minimum 3 måneder. Mange flyktninger fra Ukraina har relativt høy kompetanse, og ønsker å komme raskt i jobb. Kommunene ønsker å legge best mulig til rette for dette.

KS ber derfor om at kommunene midlertidig fritas fra plikten om at flyktninger som kan og vil komme raskt i jobb, først må inn i introduksjonsprogrammet. I tillegg ber KS regjeringen vurdere et midlertidig fritak fra kravet om at introduksjonsprogrammet skal være på full tid, dersom dette blir krevende som følge av et svært høyt deltakerantall.

Karriereveiledning og kompetansekrav til lærere

KS ber også om regelendringer for å gi større fleksibilitet i fylkeskommunens plikt til å sørge for karriereveiledning for alle deltakere som skal starte i introduksjonsprogrammet. Gitt den store tilstrømningen og det faktum at ikke alle fylkeskommuner har et tilstrekkelig desentralisert tilbud om karriereveiledning, kan det bli krevende både for fylkeskommunene og for den enkelte flyktning å måtte gjennomgå slik veiledning tidlig i programforløpet slik loven legger føringer for. 

I tillegg ber KS om midlertidig fritak fra krav om kompetansekrav til lærere som underviser etter integreringsloven slik at nyansatte lærere uten kompetanse som angitt i loven, kan ansettes for mer enn ett år. 

Bruk av tolk 

Det er avdekket stor mangel på kvalifiserte tolker på ukrainsk. Inntil kapasiteten på tolkeområdet er økt, foreslår KS derfor at tolkelovens krav om å benytte kvalifisert tolk midlertidig kan fravikes, alternativt at det presiseres nærmere hva som kan utgjøre lovlige unntak fra denne regelen.

KS har registrert at arbeids- og inkluderingsministeren har varslet en midlertidig lov på integreringsområdet. Likevel ber KS departementet raskt vurdere kommunesektorens forslag til justeringer i dagens regelverk.

KS' brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet