Verken Kommuneproposisjonen for 2019 eller revidert nasjonalbudsjett for 2018 inneholder store overraskelser for KS’ styreleder. Det er likevel to forhold hun reagerer på.

For det første er KS skuffet over at regjeringen ikke varsler mer penger til finansiering av den nye bemanningsnormen i barnehagene som trer i kraft allerede fra høsten.

- Regjeringen legger opp til en finansiering som bare i teorien dekker kostnadsveksten. Det gir ikke mening å beregne antall barn per voksen i barnehagene totalt, når normen skal gjelde på den enkelte barnehage. I praksis er det svært små muligheter for å flytte barn eller ansatte mellom barnehager eller mellom kommuner. Det er de faktiske kostnadene som må kompenseres, og vi har grundig dokumentert at i 2021 vil det mangle en milliard kroner, sier Gunn Marit Helgesen.

Det andre Helgesen reagerer på, er at bevilgningene til flom- og rassikring ikke økes.

- Vi har nettopp hatt en flom på Østlandet som kunne blitt mye mer dramatisk om det ikke hadde vært investert store midler i flomsikring. Regjeringen har erkjent at det trengs mye mer penger til dette. Når de likevel ikke øker bevilgningene, kan det bli en svært dyr måte å spare penger på, sier Helgesen.

Styrelederen er for øvrig glad for at regjeringen fortsatt gir en åpning for støtte til fangst og lagring av CO2 fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

I revidert nasjonalbudsjett opplyser regjeringen at den vil avvente en ekstern kvalitetssikring av nye tall og beregninger før det tas en beslutning om et forprosjekt for anlegget.

-Dette vil kunne bli et viktig demonstrasjonsanlegg for storbyene, som alle har store utslipp fra avfallsforbrenning som vanskelig kan fjernes på annen måte, sier Gunn Marit Helgesen.

Når det gjelder opplegget for kommuneøkonomien neste år, er det omtrent som ventet, sier Helgesen.

- Vi er svært fornøyd med at regjeringen erkjenner og understreker hvor viktig et levende lokaldemokrati er for en effektiv bruk av fellesskapets penger. Det ser ut som om det lokale handlingsrommet blir omtrent det samme neste år som i år. Det er til å leve med, men det krever fortsatt full tyngde i arbeidet med effektivisering og fornyelse i kommunene og fylkeskommunene, sier Gunn Marit Helgesen.