Den varme og tørre sommeren har bidratt til sterk tørke og svikt i avlingene i store deler av landet. Dette medfører at det er betydelig mangel på fôr til husdyra både nå og til vinteren. For å unngå nedslakting av husdyrbesetninger settes det nå i gang ulike tiltak for å avhjelpe fôrmangelen, så som høsting av kornarealer til bruk som dyrefôr, import av fôr, og bruk av fôrressurser fra arealer som ikke er i bruk.

- KS vil støtte opp rundt disse tiltakene og oppfordrer våre kommuner om å bidra til dette arbeidet. Tørken kan vi ikke få gjort noe med, men jeg vil oppfordre regjeringen til å etablere effektive tiltak for å sikre at gårdbrukere som opplever avlingssvikt, eller som stiller opp for andre, ikke lider økonomiske tap som følge av dette, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Landbruket er av våre mest betydningsfulle næringsvirksomheter i mange områder og sentral for å opprettholde landets egen matproduksjon. Et velholdt kulturlandskap er viktig også for å ivareta naturmangfold og som grunnlag for reiseliv og andre næringer.

- Økt matproduksjon er av stor betydning for vår nasjonale beredskap. Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, avslutter Gunn Marit Helgesen.

Fakta

Kommunens rolle innen landbruk omfatter blant annet:

  • Plan- og arealmyndighet
  • Konsesjonsmyndighet
  • Sørge for at bo- og driveplikt ivaretas
  • Forvalte en rekke økonomiske virkemidler i jord- og skogbruket
  • Ansvaret for at det finnes en veterinærvaktordning
  • Oppfølging av husdyrgjødselforskriften
  • Rådgivningsfunksjoner