Akson jobber for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen. KS, de største bykommunene og Den norske legeforeningen, ga i fjor vår støtte til et forprosjekt. Alle var opptatt av at forprosjektet måtte ivareta en trinnvis og fleksibel gjennomføringsstrategi, både for å redusere risiko og tilrettelegge for fremtidig innovasjon i dialog med markedet.

- I dag må pasienten selv være budbringere av egne helseopplysninger. Alt for ofte fører det til at helsepersonell mangler viktig helseinformasjon. I tillegg er dagens løsninger fragmenterte, og de støtter ikke behovene i tjenesten på en god nok måte. Det svekker pasientsikkerheten og gir helsearbeidere en krevende arbeidssituasjon, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Direktoratet for e-helse har nå på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført forprosjektet, og levert en rapport som beskriver løsningsomfang og hvordan Akson skal organiseres, finansieres og gjennomføres. KS har sammen med fagfolk og ledere i flere kommuner gitt innspill i prosessen.

Ikke alt er avklart

KS er glad for at direktoratet legger opp til stegvis tilnærming i det videre arbeidet. KS er enig i direktoratets beskrivelse av behovet, og støtter i hovedtrekk forslag til innretning for hvordan felles kommunal journal og helhetlig samhandling skal gjennomføres. Samtidig har både styringsdokumentet og også KS pekt på flere viktige områder det må jobbes videre med i tiden fremover, ikke minst på organisering og styring.

- Det har vært nedlagt et betydelig arbeid for å ivareta innspillene fra kommunesektoren. KS er særlig tilfreds med den åpne og fleksible arkitekturen som anbefales lagt til grunn. Nå vil KS, sammen med kommuner, gjennomgå styringsdokumentet og utfra vurderingene bistå i en bredere prosess i kommunene. Samtidig er vi svært opptatt av at utviklingsarbeidet som allerede pågår for å bedre samhandling i helsetjenesten ikke stopper opp, men heller forsterkes som forberedelse til Akson, sier Gram.

Må jobbes videre med organisering

Direktoratet foreslår å dele Akson i to program og i to ulike selskaper. KS og involverte kommuner mener at organisering av begge tiltak i ett selskap med utgangspunkt i en eksisterende virksomhet, og med staten som majoritetseier, ville ha redusert risikoen.

- Å dele programmet i to virksomheter og to program vil øke behovet for å etablere en egen samstyringsmekanisme for å sikre helhetlig styring mellom de to tiltakene. Nasjonale myndigheter må derfor utrede rammebetingelsene for etablering og styring av selskapet Akson journal særskilt, og i samråd med representanter for kommunesektoren, sier Gram.

I det videre arbeidet er KS opptatt av:

  • At arbeidet med pågående utviklingsarbeid for samhandling fortsetter. Særlig er det viktig å få på plass løsninger for samhandling om medisiner.
  • At det legges til grunn stegvis tilnærming i utviklingsarbeidet både for journal og samhandling
  • At nasjonale myndigheter i samråd med representanter fra kommunesektoren utarbeider strategi for å redusere risiko både under etablering og gjennomføring
  • At en felles styring av tiltaket utredes nærmere. Herunder nasjonal styringsmodell for samhandling fra tidlig 2020 for å sikre synergier av pågående samhandlingsaktiviteter som må ivareta avhengigheter for realisering av Akson journal.
  • At det tydeliggjøres hvordan finansieringsprinsippene vil komme til anvendelse. 
  • At det konkretiseres omforente finansieringsmodeller som understøtter rettferdig og bærekraftig fordeling av risiko, kostnader og gevinster både mellom stat og kommune. Dette må særlig sees i lys av de avhengighetene Akson journal vil ha til samhandlingsløsningene.
  • At det blir tydelig hvordan tiltaket treffer deltagende kommuner økonomisk i ulike faser av arbeidet, med mekanismer for fordeling av risiko mellom de som går om bord tidlig og senere.
  • At det utarbeides referansearkitektur for informasjonssikkerhet og personvern i kommunesektoren som rammebetingelse for realisering av helhetlig samhandling og felles kommunal journal.
Lenkeblokk Icon Les mer om Akson (egen prosjektside)