KS’ forhandlingsmandat er grundig forankret gjennom politisk behandling i kommuner og fylkeskommuner, i KS’ fylkesorganer og i KS’ hovedstyre.

– Vårt mandat er å gjennomføre mellomoppgjøret med en økonomisk ramme som tar hensyn til kommunenes og fylkeskommunenes lønnsevne, deres konkurranseevne i arbeidsmarkedet, lønnsutviklingen i sammenlignbare tariffområder og situasjonen i konkurranseutsatt næringsliv, sier Gangsø.

Kommuner og fylkeskommuner tilbyr et stort mangfold av tjenester til innbyggerne, og har et like stort mangfold av ansatte i nær 100 yrkesgrupper. Det gjør lønnsoppgjøret i kommunesektoren til det kanskje mest kompliserte.

– Det er et viktig mål for KS som arbeidsgiverorganisasjon å sikre kommunene kompetanse, slik at de kan løse sine oppgaver best mulig, sier Gangsø.  

– Vi er inne i usikre økonomiske tider, hvor alle merker stigende priser og renter. Det er en viktig grunn til at KS vil tilstrebe en balansert profil som ivaretar alle partenes interesser, sier Gangsø.

Frontfagsmodellen har i flere tiår bidratt til en koordinert lønnsutvikling i hele arbeidslivet og til en bærekraftig nasjonal økonomi – som er avgjørende for god kommuneøkonomi og gode tjenester. Lønnsveksten i frontfaget skal være en norm over tid for andre deler av arbeidslivet.

– De siste fem årene samlet har lønnsveksten i kommunesektoren vært lavere enn både industrien, staten og sykehusene. Det er utfordrende fordi kommuner og fylkeskommuner konkurrerer med særlig staten og sykehusene. Kommunesektoren trenger kompetente ansatte til å gjøre alle de utrolig viktige jobbene i velferdssamfunnet vårt. Samtidig har de begrensede økonomiske rammer., sier Gangsø.  

Tariffoppgjøret i kommunesektoren startet torsdag 27. april. Arbeidstakernes forhandlingssammenslutninger overleverte sine innledende krav og KS sitt første tilbud. Forhandlingene fortsetter utover dagen.

– Forhandlingsåpningen ble en uke forsinket, på grunn av streiken i privat sektor, men nå er vi i gang og vil bruke tiden effektivt og godt sammen med partene fram mot fristen søndag kveld, sier Gangsø. 

Forhandlingsfrist for mellomoppgjøret i kommuneoppgjøret er ved midnatt 30. april.