Det er utfordrende at partene i industrien ikke har kunnet gi et troverdig anslag for frontfagets ramme de siste tre årene

Gunn Marit Helgesen, KS' styreleder

Den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at flere sektorer gikk langt utover frontfagets ramme i 2022. Også KS strakk seg noe utover frontfagets ramme i fjor. Den faktiske lønnsveksten ble likevel lavere i kommunesektoren samlet enn i både industrien, staten og helseforetakene – også hvis vi ser bort fra lærerstreiken.

– Det er utfordrende at partene i industrien ikke har kunnet gi et troverdig anslag for frontfagets ramme de siste tre årene, slik at kommunesektoren henger noe etter lønnsutviklingen. KS støtter frontfagmodellen, fordi den sikrer en bærekraftig nasjonal økonomi, som kommunene og de lokale velferdstjenestene er helt avhengige av. Modellen skal være en norm for lønnsutviklingen i hele arbeidslivet over tid., sier Helgesen.

– Kommunesektoren har ansvaret for de viktigste velferdstjenestene i Norge og er avhengig av en lønnsutvikling som over tid harmonerer med øvrige deler av norsk arbeidsliv. Rammeoverføringene til kommunene må ta høyde for dette. Det er krevende for kommunene å ta igjen andre sektorers høyere lønnsutvikling, utover rammen som ligger til grunn for i nasjonalbudsjettet. Finner man ikke løsninger på dette, vil det kunne føre til at kommuner og fylkeskommuner må redusere i tilbudet til innbyggerne, sier Helgesen.

– Regjeringen har varslet at den vil oppjustere lønns- og prisveksten for i år i revidert budsjett i mai. Størrelsen på denne oppjusteringen bør avklares før lønnsoppgjørene i offentlig sektor, slik at partene kan ta høyde for den inn i oppgjøret.        

Tall fra TBU-rapporten

Noen viktige tall i Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørenes (TBU) foreløpige rapport:

  • Den samlede årslønnsveksten fra 2021 til 2022 var 4,1 prosent
  • Prisveksten i 2022 var 5,8 prosent
  • Lønnsveksten for arbeidere og funksjonærer i industrien var 4,0 prosent
  • Frontfagsrammen ble anslått til 3,7 prosent ved hovedoppgjøret i 2022
  • Lønnsveksten i kommunesektoren samlet var 3,7 prosent i 2022 
  • Sett bort fra lærerstreiken, ville lønnsveksten i kommunesektoren samlet vært 3,9 prosent
  • Sett bort fra lærerstreiken, ville lønnsveksten for undervisningsansatte i kommunesektoren vært 4,0 prosent
  • Lønnsveksten i staten var 4,4 prosent og i helseforetakene 4,5 prosent