Kultur- og likestillingsministeren innkalte til et møte med aktørene på kulturfeltet for å få innspill til den nylig lanserte stimuleringsordning for kulturfeltet kan treffe sektoren best mulig. 

- Situasjonen er nå svært krevende for hele kulturfeltet, også for kulturhus, kulturskoler og andre kulturtilbud i kommunal sektor, sier styreleder Bjørn Arild Gram.   

På møtet med kulturministeren kom KS og styreleder Gram med konkrete innspill til regjeringen på flere områder innen kulturfeltet.

Fylkene bør få en rolle som forvalter av midlene

Regjeringens ambisjon er at den nye stimuleringsordningen skal bidra til å sikre et bredt kulturtilbud over hele landet. Likevel foreslås det at ordningen skal forvaltes av det statlige organet Norsk kulturråd.

-KS mener at en del av ordningene bør forvaltes av fylkene som folkevalgte organ. De kjenner det lokale kulturlivets utfordringer og muligheter, og kan finne gode løsninger. De kan se kultur, næring, integrering og samfunnsutvikling i sammenheng. Det ville vært godt i tråd med regjeringens mål om å spre makt, og bygge samfunn nedenfra, sier Gram

Ønsker likebehandling av institusjonene

KS har tidligere spilt inn til Kulturdepartementet (KUD) at det i kompensasjonspakkene har vært restriksjoner som har ekskludert mange kulturinstitusjoner fra å kunne søke. Det gjaldt tidligere at man må ha mottatt mindre enn 60 prosent offentlig støtte, og fortsatt gjelder kravet om å være registrert i enhetsregisteret.

- Hvis dette videreføres, vil det bety at det fremdeles er flere institusjoner som står uten mulighet til å søke om statlige midler i denne ordningen, for eksempel de 81 ulike kulturhusene som er organisert som kommunale enheter. Flere interesseorganisasjoner deler denne bekymringen. KS mener at regjeringen må se på innretningen av ordningen for å unngå den urimelige forskjellsbehandlingen som krav om eget organisasjonsnummer fører til, sier Bjørn Arild Gram.

Ønsker mer fleksible regler for arrangement

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet.
KS har nylig sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der vi ber om at de vurderer å lempe noe på den absolutte maksgrensen på 200 deltakere ved arrangementer, i tilfeller der smittevernet kan ivaretas på andre måter.

- Mange steder i landet er det lite smitte, god plass og fullt mulig å ha noen flere deltakere innenfor forsvarlig smittevern. Det vil også kunne lette situasjonen for kultursektoren og gi rom for flere kulturarrangement, sier Gram.

Forutsigbarhet er vesentlig

- Et annet moment er at ordningene nå er fastlagt ut 2020. For svært mange kulturaktører foregår planleggingen ett og flere år frem i tid. Dette betyr at det er behov for en mye mer langsiktig plan og en større forutsigbarhet mht. støtteordninger. KS har full forståelse for at det er vanskelig å forutse pandemiens utvikling, men nåværende ordninger er innrettet slik at de kan avsluttes og endres raskt ved endret smittevernsituasjon. Dette kan også gjelde nye og mer langsiktige ordninger, sier Bjørn Arild Gram.