KS-lederen konstaterer at regjeringens forslag til samlede økonomiske rammer for kommunesektoren i statsbudsjett for 2020 er relativt forutsigbart, i den forstand at de store tallene er i tråd med det som ble varslet i Kommuneproposisjonen før sommeren. Det betyr at kommunesektoren samlet sett opprettholder om lag det økonomiske handlingsrommet den har hatt til nå. KS har imidlertid tidligere påpekt at opplegget er stramt, særlig for fylkeskommunene.

- Når det er sagt, er det dessverre nødvendig å peke på særlig ett område der regjeringens forslag har klarer negative konsekvenser for de kommunale velferdstjenestene: Den statlige delen av kostnadene til ressurskrevende tjenester kuttes videre, det vil si kommunale tjenester til innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser. Siden 2016 innebærer det en innstramming på over en milliard kroner for kommunene. Staten rettighetsfester tjenester, men overlater i stadig større grad kostnadene til kommunene, sier Helgesen.

Hun sier dette bør være del av en større og mer prinsipiell diskusjon.

- Vi ser det på mange områder. Staten pålegger kommuner og fylkeskommuner å oppfylle rettigheter staten vedtar, men følger ikke opp med tilstrekkelige midler. Vi ser det både i denne saken og i saker om bemanningsnormer og på andre områder. Samtidig strammer regjeringen inn på kommunenes egne muligheter til å påvirke sine inntekter. I stedet for å fortsette med slike årlige grep som er små for staten, men store for enkeltkommuner, trenger vi nå en stor og prinsipiell diskusjon om bærekraften i helse- og velferdstjenestene, sier Helgesen.

Finansministeren fremmer også forslaget om å overføre skatteinnkrevingen fra kommunene til staten på nytt i statsbudsjettet 2020.

- Sist gang forslaget ble fremmet av finansministeren, stoppet Stortinget forslaget. Denne gangen har regjeringen flertall i Stortinget, så det er dessverre grunn til å tro at det blir gjennomført. Vi kan ikke se at argumentene for endringen er blitt noe bedre av den grunn, sier Helgesen.

Lenkeblokk Icon Samleside om Statsbudsjettet 2020