Partene i kommuneoppgjøret møttes til første forhandlingsmøte i årets tariffoppgjør torsdag kl. 10. Gangsø understreket overfor partene at for kommunene og fylkeskommunene er det to forhold som er avgjørende i årets oppgjør: At oppgjøret holdes innenfor rammen på 3,2 prosent som ble avtalt i frontfaget (konkurranseutsatt industri), og at resultatet må svare på de utfordringene kommunesektoren møter og vil møte når det gjelder å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Derfor mener KS at den økonomiske rammen må fordeles mellom prioriterte sentrale lønnstillegg og en lokal pott som gjør kommuner og fylkeskommuner i stand til å gjøre egne prioriteringer.

- Vi vet at ikke minst endringer i befolkningssammensetningen vil føre til økt behov for kommunale tjenester, særlig innenfor helse- og omsorgsektoren. Samtidig stilles det stadig høyere krav til ansattes kompetanse. Rekrutteringsutfordringene varierer fra kommune til kommune og region til region, men det er gjennomgående mest krevende å rekruttere og beholde fag-, universitets- og høyskoleutdannede innenfor helse- og omsorgssektoren, sier Gangsø.

Mellomoppgjør handler normalt bare om lønn og økonomi. Årets mellomoppgjør i kommunesektorene er mer omfattende fordi partene skal tariffeste regelverket som følger av pensjonsavtalen partene inngikk 3. mars i fjor.

Fakta om kommuneoppgjøret:

  • KS´ forhandlingsområde er det største i offentlig sektor og det nest største totalt i Norge.
  • KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner med unntak av Oslo. Forhandlingene omfatter om lag 442.000 ansatte som utfører om lag 353 000 årsverk.
  • 39 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 33 prosent er i skolesektoren, mens 10 prosent er i barnehagesektoren.
  • 40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne kommune.
Lenkeblokk Icon Se flere saker om tariffoppgjøret