Gjennom best mulige rammebetingelser og større lokal handlefrihet kan KS' medlemmer bli stadig bedre samfunnsutviklere og tjenesteleverandører. Derfor arbeider vi hver dag for å styrke lokaldemokratiet og begrense statlig detaljstyring.

KS legger ned store ressurser i utredning og dokumentasjon om og for kommunesektoren. For eksempel innenfor områder som kommuneøkonomi, lønnsutvikling, klimaforbedringer, arbeidsmiljø, oppvekst og omsorg. Utredningsarbeidet og vår ekspertise gir viktig støtte til det interessepolitiske arbeidet.

KS bidrar til at Stortinget, stortingskomitéene og departementene får god innsikt i kommunesektorens situasjon og behov. Gjennom gode forankringsprosesser blant medlemmene sikrer vi oss den nødvendige støtte og styrke når saker tas videre til myndighetene eller i den offentlige debatt.

KS Advokatenes kompetanse er sammensatt for å dekke kommunesektorens spesielle behov. Advokatene deltar aktivt i utvalg og påvirkningsarbeid blant annet ved utforming av nye lover og forskrifter.

Norske kommuner lever i et utfordrende skjæringspunkt mellom lokalt selvstyre, nasjonale lover og reguleringer, og med økonomiske rammer som bestemmes av Stortinget. KS og regjeringen er derfor enige om at det er viktig med en god dialog mellom staten og kommunesektoren.

Som et ledd i denne dialogen har KS faste, politiske møter med regjeringen flere ganger i året. Tema for møtene er kommuneøkonomi, kommunale tjenester og rammebetingelser for sektoren.