- Det er et arrangement for, med og om unge der vi ønsker å sette fokus på barn og unges medvirkning i lokalsamfunnene.

Trond Kalhagen

Dette er Toppmøte barn og unge

Den 12. februar 2024 kl. 10.00 – 13.30 inviterer KS ordførere, politikere på fylkes- og kommunenivå, kommunedirektører og andre interesserte i kommune- og fylkeskommunal ledelse til Toppmøte barn og unge. Fra kl. 13.30 skal ungdommene utarbeide sine innspill til Kommunesektorens politiske prioriteringer de neste 4 årene, og drøfte temaet hets og diskriminering.

Toppmøte barn og unge er en del av møterekken KS’ Toppmøter og Landsting. Årets utgave blir annerledes fra de tre foregående årene. I år arrangeres Toppmøte barn og unge for andre gang, som avholdes hvert fjerde år. Her skal 120 delegater fra ungdomsråd i hele landet, gi direkte innspill til kommunesektorens politikk for denne perioden, som KS Landsting skal vedta.

- Hensikten er å få til en dialog mellom ungdom og de som tar beslutninger lokalt om hvordan vi kan styrke den reelle medvirkningen til barn og unge i sine kommuner- og fylkeskommuner. De unge skal gi konkrete innspill til kommunesektoren sine politiske prioriteringer de fire neste årene, som skal vedtas av Landstinget to dager etter Toppmøte barn og unge, sier Trond Kalhagen. 


Trond Kalhagen, KS.

- Hvorfor er det viktig å arrangere Toppmøte barn og unge?
- Et viktig moment der er at i demokratiet vårt så har alle som har stemmerett mulighet til å påvirke de beslutningene som tas, direkte og indirekte gjennom valg og kommunestyrer. Men ungdom har ikke den stemmeretten, og trenger dermed andre arenaer for å påvirke hvordan samfunnet skal utvikle seg fremover. Derfor prøver vi å legge til rette for en arena der vi setter fokus på hvordan dette kan styrkes ute i kommunene, men også på hvordan vi kan styrke det i egen organisasjon. Så hovedhensikten her er jo å gi dem som ikke har en stemme ved valg, en reell medvirkning.

- Hvordan har arbeidet med forberedelsene vært?
- I tillegg til en intern arbeidsgruppe i KS, så har vi opprettet en arbeidsgruppe som består av ungdommer. En ungdom fra hvert av de 11 fylkene som eksisterte før nyttår har utgjort en arbeidsgruppe som vi har brukt aktivt i planleggingen. Vi har hatt jevnlige møtepunkter siden begynnelsen av september. De har bidratt til program, gitt innspill til hvem som skal på scenen og hvordan vi skal rigge arrangementet, for å sikre at vi skal oppnå hensikten. De sier selv at de opplever at de har reell medvirkning i planleggingen av arrangementet.

- Vi har jobbet med å legge til rette for at innledere og de prosessene som skal være underveis i Toppmøte barn og unge faktisk bidrar til at vi når hensikten, og at det kommer noe konkret ut av det. Så vi har jobbet mye med at det ikke skal være en arena kun for prat, men at det faktisk fører til konkrete initiativer og handlinger. Samtidig har vi vært opptatt av å skape en sammenheng mellom Toppmøte barn og unge, Kommunalpolitisk Toppmøte og frem til Landstinget når de skal fatte vedtak om kommunesektorens politiske prioriteringer de neste fire årene.

- Hvordan skapes denne sammenhengen i møterekken?
- På Toppmøte barn og unge så avsluttes det med at delegatene vil ta en beslutning på hvilke tre innspill de skal gi til Landstinget gjennom komiteene, på de fem områdene som er omtalt i dokumentet. Så ungdommene får mulighet til å gi tre innspill på hvert av de fem temaene som er omtalt i dokumentet som skal behandles på Landstinget. Mens på KPT så skal ungdommene bidra i programmet på ulike måter gjennom dagen, og avslutte med en appell til de som er til stede der, med utgangspunkt i hva som er kommet frem på Toppmøte barn og unge, dagen før.

- Hvordan har det vært å jobbe sammen med ungdommene?
- De er engasjerte. Samtidig er de som sitter i denne arbeidsgruppen spesielt engasjerte, interesserte og oppdatert på lokalpolitikk. Vi skal ikke møte ungdommene med et ferdig konsept. Her må de få lov til å spille inn, samtidig som det er viktig at vi har noe å ta utgangspunkt i. Men det har vært utrolig artig å jobbe med dem, og de er veldig konstruktive hele tiden. De er veldig gode til å stille spørsmål hele tiden, noe som gjør ting bedre.

- Toppmøte barn og unge arrangeres hvert fjerde år, og avholdes for andre gang nå. Hva kan vi forvente oss denne dagen?
- Det kan forventes et sterkt fokus på hva som skal til for at barn og unge lykkes med reell medvirkning. Vi er opptatt av at det skal være reell medvirkning, noe ungdommene også vært veldig tydelige på. De ønsker ikke at dette skal være til "pynt". Det skal faktisk føre til noe konkret. Så det håper jeg man skal sitte igjen med.

- Vi skal også ha temaet hets og diskriminering på dagsorden, som også kan være et hinder for ungdomsdeltakelse og medvirkningsprosesser, men også generelt i demokratiet. Så vi håper vi også får et økt fokus på det, og selvfølgelig at ungdommenes innspill tas inn i kommunesektorens politikk fremover, på de ulike temaene som er i dette politiske grunnlagsdokumentet vårt. Samtidig håper vi at man sitter igjen med noen erfaringer underveis, om at vi gjort noen prosesser som er gode, som kan være nyttig og kanskje også noe man kan lære videre av. Vi har statsråder, ordførere og ungdomsrådsledere som innledere, og de vil også forhåpentligvis være til inspirasjon til de som deltar.

- Hvordan kommer KS til å følge opp det som vil skje på Toppmøte barn og unge?
- I første omgang så er det å få fremmet de innspillene til Landstingskomiteene, sånn at de får vurdert om KS som organisasjon skal ta inn noen av de innspillene fra Toppmøte barn og unge. Dersom det tas inn der og det som tas inn der, vil vi måtte følge opp i KS sin langtidsstrategi og ikke minst i de årlige planene for hvordan vi skal oppnå denne strategien. Så er vi opptatt av at dette ikke blir kun en "happening" der ungdommene ikke hører noe mer. Vi ser for oss at vi må sørge for at de ungdommene som bidrar inn mot Toppmøte barn og unge også får en tilbakemelding på hva som skjer med de innspillene som er kommet, og hvordan det har blitt behandlet. Også skal vi vurdere om KS på en eller annen måte skal rigge et oppfølgingsregime med ungdommene, og på hvilken måte det kan gjøres nasjonalt eller regionalt.

Ønsker du å høre mer om Toppmøte barn og unge?

I forrige ukes episode av KS-podkasten "Der livet leves", snakket vi med tre av dem som planlegger KS' Toppmøte barn og unge: Maria Wangberg fra Vestfold og Telemark ungdomsråd, Heidar Bergum Jahr fra Innlandet og Jonas Uv Værnes fra Ungdommens fylkesutvalg Trøndelag.


Program, mer informasjon og påmelding finner du her.