KS' Landsting

Lenkeblokk Icon Les flere saker fra Landstinget

Dagsaktuell uttalelse vedtatt på KS Landsting 2024.

Arealpolitikk krever vanskelige avveininger mellom ulike hensyn. Når naturhensyn skal styrkes i arealforvaltningen, må vi ha med oss innbyggere og ulike interesser i lokalsamfunnet. Det er viktig for å skape forståelse for endringene og for at beslutningene skal ha legitimitet.

Lokale myndigheter er hovedgrunnlaget for ethvert demokratisk styre. Et slikt styresett forutsetter utstrakt selvbestemmelse og utøvelse av ansvar. Råderett over egne arealer og lokal beskatningsrett er viktige elementer i et lokaldemokrati. Det gjøres best gjennom gode prosesser i lokaldemokratiet, innenfor nasjonale rammer og mål. Samtidig er det nødvendig å styrke samarbeidet mellom kommuner, og med fylkeskommunene i en koordinerende rolle. 

Kommunesektoren vil føre en arealpolitikk som bidrar til god naturforvaltning, hindrer nedbygging av verdifull natur og følge opp regjeringens jordvernstrategi.

FNs naturavtale fra 2022 viser at hele verden har sviktet, men nå er villig til å gjøre store endringer for å stanse nedbyggingen av natur. FN-målet er at 30 prosent av jordas hav- og landområder skal vernes og 30 prosent av ødelagt natur skal restaureres innen 2030.

Å følge opp FNs naturavtale er en stor og viktig jobb som kommunesektoren vil og må være med på. Mange kommuner er godt i gang med å legge om sin arealpolitikk og andre kommer raskt etter.

KS’ Landsting forventer at staten, i tett dialog med kommunesektoren og KS, styrker innsatsen for å gi kommuner og fylkeskommuner et godt beslutningsgrunnlag for sin arealpolitikk og -forvaltning. God digital miljøinformasjon om sårbare naturområder må lages eller forbedres. Flere fylkeskommuner arbeider med å utvikle slike verktøy. Fylkeskommunene bør få et samlet ansvar for kartløsninger som viser forbrukt og planlagt arealbruk, samt ulike naturtyper. Dette vil være et viktig planleggingsverktøy, for å sikre balanse mellom utvikling og naturhensyn. 

KS’ Landsting forventer også at staten styrker kommunesektoren økonomisk til å gjøre denne viktige og store jobben. Støtten til «planvask» er en positiv insentivordning. Den gjør at mange kommuner kan oppdatere sine reguleringsplaner slik at de blir i tråd med dagens krav til blant annet jordvern og naturmangfold.  

KS’ landsting vil understreke at urørt natur har enorm samfunnsøkonomisk verdi og stor positiv betydning for folks sikkerhet, helse og trivsel. Friluftsliv er godt for både den fysiske og psykisk helsen og er en viktig sosial arena.

Derfor støtter KS’ Landsting opp om Friluftslivets år 2025. Kommuner og fylkeskommuner over hele landet vil bidra aktivt til å planlegge og gjennomføre året, i samarbeid med organisasjonsliv og næringsliv.