Totalberedskap

KS Landsting mener at staten og kommunesektoren må samarbeide tettere om totalberedskapen.

Lenkeblokk Icon KS Landsting: Tettere samarbeid om totalberedskapen

Nasjonal transportplan

KS Landsting mener at Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 må omfatte transportutfordringer over hele landet, ikke kun statens ansvarsområder. Hvis det skal være en reell nasjonal plan, må den ta på alvor fylkeskommunenes utfordringer med fylkesvei.

Lenkeblokk Icon KS Landsting: Nasjonal transportplan må være for hele landet

Økt naturmangfold

Kommunesektoren vil ta ansvar sammen med staten for å nå målene i FNs naturavtale. Det vil kreve endringer i arealpolitikken i kommuner og fylkeskommuner. De gjøres best gjennom langsiktig planlegging og gode lokaldemokratiske prosesser.

Lenkeblokk Icon KS Landsting: Stat og kommunesektor må ta felles ansvar for økt naturmangfold

Økonomisk og politisk handlingsrom

Nasjonale myndigheter må gi kommunesektoren politisk og økonomisk handlingsrom til være effektiv og nyskapende i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Lenkeblokk Icon KS Landsting: Styrk kommunesektorens økonomiske og politiske handlingsrom

Barn og unge

Kommunesektoren utfordrer staten til å styrke samarbeidet om å gi barn og unge gode, sammenhengende offentlige tjenester. Alle må bli inkludert i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Lenkeblokk Icon KS Landsting: Bygg et samlet lag rundt barn og unge

Flyktninger

Regjeringen må bruke NAV og Husbanken mer aktivt for å støtte kommunenes innsats for å bosette og sysselsette flyktninger.

Lenkeblokk Icon KS Landsting: Staten må bidra sterkere til å bosette og sysselsette flyktninger