KS' Landsting

Lenkeblokk Icon Les flere saker fra Landstinget

Dagsaktuell uttalelse vedtatt på KS Landsting 2024.

KS Landsting mener at regjeringen må i kommende stortingsmelding følge opp Totalberedskapskommisjonens rapport med å tydeliggjøre og styrke kommunesektorens rolle, og med å styrke beredskapssamarbeidet mellom statlige virksomheter og kommunesektoren. 

Flom og skred, pandemi, flyktningstrøm fra Ukraina og dataangrep er eksempler på ulike typer krisehendelser som har rammet kommuner de siste årene. En ny virkelighet med flere sikkerhetstrusler krever langt større oppmerksomhet om beredskap enn tidligere. De alvorligste truslene kommer fra klimaendringer og en spent sikkerhetspolitisk situasjon i Europa.

Kommunene er førstelinjen i kriseberedskapen lokalt, og har ansvaret for innbyggernes grunnleggende sikkerhet og trygghet. Kommunene har størst kunnskap om lokalsamfunnet og best forutsetninger til å kunne ta en tydelig pådriverrolle for å styrke samfunnssikkerheten over hele landet.  

Kommunesektoren er bevisst sin viktige beredskapsrolle, og har vist det i håndteringen av både naturhendelser og pandemien. Men både planverk, øvelser og tiltak kan alltid bli bedre. KS’ Landsting mener det er nødvendig at kommunesektorens beredskapsrolle blir tydeligere og at staten styrker kommunesektorens beredskapsarbeid økonomisk. Ved ekstremvær og store, uforutsette hendelser må kommuner og fylkeskommuner ha forutsigbarhet for at staten tar det økonomiske ansvaret for merkostnadene.

KS’ Landsting mener at regjeringen i sin oppfølging må ta initiativ til å tilpasse beredskapssystemet vår tids utfordringer og ser samfunnssikkerhet i en helhetlig sammenheng. KS’ Landsting mener at staten bør nyttiggjøre seg kommunesektorens kompetanse i arbeidet med å finne egnede og fremtidsrettede løsninger for totalberedskapsarbeidet. Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må samarbeide mye tettere i en moderne totalberedskap.

Det er en tett sammenheng mellom et sterkt lokaldemokrati og et trygt og sikkert samfunn. Kommunesektoren vil arbeide aktivt for å styrke den demokratiske beredskapen i befolkningen, blant annet i skolen og ved å styrke bevisstheten om at andre stater forsøker å påvirke samfunnsdebatten og politiske valg i Norge.

KS’ Landsting mener staten må legge til rette for større regionalt samarbeid om beredskap. Ofte rammer krisehendelser flere kommuner. Det kan være behov for å øve sammen og å håndtere kriser sammen.

Levende lokalsamfunn, med kommunale tjenester, organisasjonsliv, industri, energiproduksjon og matproduksjon er også en grunnleggende del av totalberedskapen. Samspillet med frivillig sektor er viktig både i operativ beredskap og for den demokratiske beredskapen. Bosetting og aktivitet over hele landet, krever også at infrastrukturen, både den fysiske og digitale, bygges og vedlikeholdes.

Klimaendringene vil føre til mer flom, skred og ras i årene framover. KS’ Landsting mener det haster med en kraftig nasjonal opptrapping av fysiske tiltak for å forebygge ødeleggende naturhendelser.