Barn og unges mening er ingen happening

Martin Nese Johnsen

Martin Nese Johnsen (19), tidligere ungdommens fylkesordfører i Rogaland, sier at alle kommuner og fylkesting også må ha fungerende ungdomsråd.

- Og så trenger vi en holdningsendring. Barn og unges mening er ingen happening. Vi har ikke medvirket bare fordi vi har opprettet et ungdomsråd. Man må faktisk ønske å høre ungdommers endring. En holdningsendring til at vi har en viktig stemme, selv om vi ikke har stemmerett. Vi har ikke alltid rett, men vi har et poenget. Et poeng som de voksne ikke alltid ser. Når vi kommer med innspill er det fordi vi har et poeng, sier Nese Johnsen.

- Fritid og aktiviteter er viktig for ungdom

- Fritid er viktigere enn på lenge. Det må skje noe rundt oss, og være litt liv. Det må være mulig å komme dit det er liv. Kollektivtrafikk er viktig for å komme dit det er liv, og knytte oss tettere sammen.

- Jeg tror for demokratiets skyld at vi trenger flere politikere som står i stormen. Stormen kommer og da må man jobbe sammen for de beste løsningene. Vi må vise at det går an å være uenige på en skikkelig måte. Vi må tørre å vise at det er forskjell på sak og person. Selv om jeg kan være uenig med mine beste venner, så er de fortsatt mine beste venner, sier Martin Nese Johnsen.

- Gi oss rom og lytt til oss

- Dere voksne må gi oss rom i lokaldemokratiet, sier Maria Wangberg, deltaker på årets Toppmøte barne og unge. Det handler om å inkludere oss generelt, vi er glade i å engasjere oss. Vi føler ikke at vi alltid blir sett. Gi oss rom og spør oss. Koble oss på tidlig nok. For å nå ut til ungdom, må man lytte til ungdom! Vi vil ikke være til pynt. På toppmøte barne og unge ble vi koblet på tidlig - det er et godt eksempel på at vi blir involvert fra starten! Det skal ikke bare se ut som om ungdom er med. 

- Lokaldemokratiet er oss alle

- De på min alder melder seg ikke inn i partier. De har meninger, men de tør ikke. Det er en trussel for demokratiet, sier Ella Reidarsdatter Åland fra Nordland. Lokaldemokratiet er hele samfunnet. Det er de som er kjempepolitisk interessert, som bruker helger og ukedager, men det er også fotballtreneren, spilleren, kontaktlæreren og vaskedama. Lokaldemokratiet er hvordan vi samler alle stemmene.

Innspill fra Toppmøte barn og unge til redaksjonskomiteene som bringer innspillene videre til Landstinget:

Sterkt lokaldemokrati som viser vei

 1. K&FK (kommuner og fylkeskommuner) forventer at staten oppretter et nasjonalt ungdomsråd
 2. K&FK skal gjøre det lettere å være ung folkevalgt, med enklere språk, opplæring og større synlighet
 3. K&FK skal gi medvirkningsråd møte- og talerett i kommunen og fylkeskommunen

Bærekraftig velferd

 1. K&FK vil prioritere forebygging av psykisk uhelse og rusproblemer
 2. K&FK vil sammen identifisere årsaker og forebygge frafall i vgs
 3. K&FK forventer at staten tilrettelegger for fleksibel utdanning​

Inkluderende arbeids- og samfunnsliv

 1. K&FK vil gi bedre informasjon, karriereveiledning og støtte til ungdom for å sikre gode valg, samt praktisk opplæring fra barneskolen
 2. K&FK vil øke tilgjengeligheten til kollektivtransport for å delta i fritidsaktiviteter og arbeid.
 3. K&FK vil samarbeide med næringslivet for å sikre sommerjobber og arbeidserfaring for alle ungdommer

Grønn fremtid

 1. K&FK vil gjøre kollektivtransport mer tilgjengelig og rimeligere i by og bygd
 2. K&FK vil jobbe for lokal matproduksjon og redusere matsvinn
 3. FK vil samkjøre priser på kollektivtransport på tvers av fylker slik at det blir et realistisk alternativ til bil. 

Trygt og sikkert samfunn

 1. K&FK vil styrke det forebyggende arbeidet, blant annet gjennom etablering av trygge møteplasser og lavterskel fritidstilbud.
 2. K&FK mener at vi må jobbe tilstrekkelig for å forbedre integreringen i Norge, for å forhindre selvsegregering, utenforskap og kriminalitet.
 3. K&FK ønsker et bedre samarbeid mellom offentlige etater og kommunene for å senke terskelen for å anmelde vold og overgrep