Ordningen består av faste møter på politisk toppnivå, involvering av KS i kostnadsberegninger og arbeidet med statlige lovutredninger og bilaterale samarbeidsavtaler.

Regjeringen og KS legger opp til tre møtepunkter i året. Ett konsultasjonsmøte forut for regjeringens budsjettkonferanse mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og KS der hovedtema er rammene for neste års kommuneopplegg. Forut for RNB/kommuneproposisjonen er det et konsultasjonsmøte der alle departementer med relevante saker deltar. På høsten er det en bilateral møterekke med de ulike departementene.

Formål med ordningen

  • Felles forståelse mellom staten og kommunesektoren om de oppgaver som kan realiseres innenfor en gitt inntektsramme.
  • Prioritering av kommunesektorens ressursbruk kan bidra til å redusere statlig styring gjennom regelverk og øremerking.
  • Økt lokal frihet i oppgaveløsningen kan gi mer effektiv ressursbruk og styrke lokaldemokratiet.
  • Mer stabile og forutsigbare rammebetingelser for kommunesektoren.
  • Bedre informasjonsgrunnlag for regjeringens og Stortingets utforming av den nasjonale styringen av kommunesektoren.
  • Gjennomsiktighet ved at metodikk og kalkulasjoner er forståelige, konsistente og etterprøvbare
Lenkeblokk Icon Veileder for konsultasjonsordningen

Mer om de bilaterale konsultasjonsmøtene på høsten

Hvert år i oktober/november, etter at statsbudsjettet for neste år er fremlagt, gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden.

I disse møtene gir KS innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet to år frem i tid. I tillegg er det mulighet for å drøfte andre enkeltsaker av stor betydning for kommunene og/eller fylkeskommunene samlet.

Det er viktig for KS med en bred forankring av sakene som tas opp i konsultasjonsmøtene, og at det vi tar opp faktisk er de viktigste sakene for kommunesektoren. Derfor gjennomfører vi alltid en høring blant våre medlemmer i forkant av disse møtene. Tilbakemeldingene som kommer gjennom prosesser i våre fylkesstyrer og kommunedirektørutvalg (KDU) er svært viktige.

Samtidig er vi åpne for flere gode innspill direkte fra enkeltkommuner/fylkeskommuners folkevalgte organer, eventuelt også fra andre med ståsted i kommunesektoren.