Mandag 12. august

11.30
-
12:30

Forskningslunsj 2040 - Rekker vi 2040?

Noen har erkjent det, andre sier de har erkjent det, men fortsetter som før. Hvor står vi nå? 

Sted:
Lille Hotell
12.00
-
12.50

1 år etter «Hans»: Hvordan kan vi hjelpe kommunene med å tilpsse seg en fremtid med mer ekstremvær?

Ekstremværet «Hans» førte til store ødeleggelser i mange kommuner og synliggjorde hvor viktig det er at vi tilpasser oss et endret klima. Kommunene er i frontlinjen for å klimatilpasse samfunnet vårt. Det er en formidabel oppgave, som krever en helhetlig tilnærming. Samarbeid mellom forskningsinstituttene, næringslivet og kommuner er avgjørende for å utvikle de innovative løsningene et klimarobust samfunn trenger.

Sted:
Arendal gamle rådhus
12.00
-
12.50

Nye journalløsninger i kommunene: Kan ny teknologi innfri forventningene?

Forventninger om gevinster fra innføring av digitale løsninger i kommunene er store. Politikere både lokalt og nasjonalt venter på effekter. Det samme gjør kommuneadministrasjonen, leverandører og - ikke minst innbyggerne!
Men hvordan kan man regne på effekten av helseteknologi? Og hva slags data legges til grunn når det regnes på gevinster i kommunene?

Vi inviterer noen av Norges fremste eksperter til diskusjon.

Sted:
Castelle
13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Alle partiene lyver

Det mangler både folk og penger, som krever tøffere prioriteringer fremover. Stadig flere eldre og syke yngre gjør situasjonen enda mer prekær. Samtidig gir nasjonale politikere gir ofte løfter om hva kommunesektoren skal levere, som igjen skaper forventninger i befolkningen. Snakker dagens politikere sant om hva som er mulig å levere?

Sted:
Lille Hotell

14.30
-
15.30

Er norske kommuner forberedt på krig?

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er endret dramatisk. Norge ruster opp og forbereder seg på et usannsynlig, men ikke umulig, scenario. Kommunene omtales som en bærebjelke i beredskapsarbeidet, men deres rolle i en krig er både uavklart og lite utredet. Samtidig er krig en realitet i Ukraina. Kommunene i landet har mer enn to års erfaring med å sette totalforsvarskonseptet ut i praksis. Ukrainske ordførere har tatt en lederstilling i den pågående krigssituasjonen. Gjennom kommune-til- kommunesamarbeid kan norske kommuner bidra til oppbygging av ukrainske kommuner, men har også norske kommuner noe å lære av Ukraina i totalberedskap?

Sted:
Lille Hotell

16.00
-
17.00

Skal kommunene bestemme over forskningen også, nå?

Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge utvikler seg til et bærekraftig velferdssamfunn. Kunnskapen må utvikles der utfordringene er – og det er jo oftest i kommunene. Det er nettopp kommunene som må ta forskning i bruk og utvikle den kunnskapen som de faktisk trenger. Kommunene og dermed Norge, står faktisk til knes problemer. Vil endringstakten komme til å snu opp ned på mye av det vi idag tar for gitt?

Sted:
Lille Hotell

16.00
-
17.00

Hva skal helsetjenesten slutte å gjøre?

Det ble bråk da helseministeren sa at vi selv må ta et større ansvar for egen alderdom. Samtidig blir det mer og mer tydelig at folks forventninger til helsetjenesten ikke samsvarer med tilgjengelige ressurser, verken nå eller i fremtiden. Nye behandlingsmetoder og medisinske fremskritt kan gi bedre liv og økt levetid ved alvorlige og livstruende tilstander, men til en høy pris.

Sted:
Thon hotel

17.00
-
18.00

Snart 100 000 ukrainske flyktninger - er hjerterommet i ferd med å bli fullt?

Norge har blitt det mest attraktive nordiske landet for ukrainere på flukt fra krigen, og i løpet av året vil det trolig være bosatt mer enn 100 000. Nå varsler stadig flere kommuner om knapphet på boliger og press på kommunale tjenester. Kommunene har sagt ja til å bosette ca 27 000 i år, men det er ikke tilstrekkelig for å fylle de 37 000 plassene staten har anmodet kommunene om. 

Sted:
Arendal kultur- og rådhus

17.30
-

Bærekraft i nordisk kommunesektor

Samarbeid med FN-Sambandet. KS gjennomfører sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner og Nordregio en kartlegging av bærekraftsarbeidet i nordisk kommunesektor. Kartleggingen vil munne ut i en «Voluntary Nordic Subnational Review» som skal presenteres under FN-toppmøtet i New York i juli i samarbeid med UCLG. Arrangementet vil være både en lansering, en debatt og en sosial sammenkomst.

 

Tirsdag 13. august

08.00
-
09.00
Forskningsfrokost

Investering i helseteknologi – er det virkelig nyttig?

Kommuner blir bedt om å investere i helseteknologi, men ser lite til gevinstene. I KS arbeidsgivermonitor for 2023 sier 80% at gevinstrealisering er deres fremste arbeidsgiverutfordring. Hvordan henger kostnader og gevinster sammen? hvem er det som stikker av med overskuddet? og gir helseteknologi forventede gevinster?

Sted:
Lille Hotell

09.30
-
10.30

Er rettigheter alltid rett? Behov for nye løsninger møter forsøkslovens begrensninger


Alle sier at vi ikke kan fortsette som før. Men står rettighetssamfunnet i veien for bedre tjenester? Hvordan kan vi tenke annerledes, løse opp i lover og regelverk og samtidig ivareta innbyggernes interesser på en god måte? Erfaringer fra oppstart av regjeringens forsøksordning danner grunnlag for drøfting av forsøkslovens begrensninger.

Sted:
Lille Hotell

10.15
-
11.00

Knappe ressurser - store behov: Hvordan bruker kommunene EU, og EU dem?

I kraft av den nå 30 år gamle EØS-avtalen, glir norsk offentlig forvaltning inn i et stadig mer sømløst samarbeid om å iverksette EUs politikk. Det handler ikke nødvendigvis om selve politikken.

For norske kommuners del handler det også om å være pragmatiske, om etter beste evne å søke penger og faglig samarbeid der de kan finne det.

Sted:
Studio Spornes Tyholmen

11.00
-
12.00

Slik kan en kompetansereform i kommunene bli

Mer og annerledes kompetanseutvikling i arbeidslivet skal bidra til å møte eldrebølgen, klimakrisen og KI-revolusjonen. Hva må til for kommunal sektor?

Sted:
Lille Hotell

12.00
-
13.00
Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) ved Universitetet i Agder gjennomfører nå et nytt forskningsprosjekt på oppdrag fra Skolelederforbundet.
Det overordnede formålet med dette prosjektet er å studere rammene for og samspillet i den indre lederdynamikken i ledergruppen ved den enkelte skole.
Sted:
Clarion Hotel Tyholmen

12.30
-
13.30

Hvem skal bygge sykehusene når alle må være helsearbeidere?

I juni legger regjeringen frem en stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikk. I samme måned slår perspektivmeldingen ventelig fast at det blir knapphet på arbeidskraft framover. Skal vi opprettholde velferdssamfunnet vårt, må vi både ha folk til næringene som skaper inntektene og vi trenger folk til bransjene som utøver velferdstjenester. Utviklingen ser ut til å gå i retning av en sterkere kamp mellom ulike sektorer og næringer om arbeidskraften. Skal Norge lykkes, må vi tenke nytt om vante arbeidsformer. Er KI en gamechanger for måten vi organiserer arbeidet og arbeidstiden?

Sted:
MØR biffhus

13.00
-
14.00
 
Ikke alle kan ikke velge fotball eller korps. Noen stjeler for å være med, andre blir del av en større gjeng som begår alvorlig kriminalitet. Andelen som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har økt til over 13 prosent av befolkningen. Fra 2022 til 2023 økte barne- og ungdomskriminaliteten med 36 prosent, og en høy andel begås av barn under 15 år. Ungt utenforskap er alvorlig og går ikke over av seg selv. Hva gjør vi i kommunene nå?
 
Sted:
Lille Hotell
14.30
-
15.30

Hvor lenge kan vi forsvare å yte tjenester i hjemmet?

Yngre mottakere av omsorgstjenester utgjør en større kostnad i Norge sammenliknet med andre land. En rapport antyder at årsaken er nedbygging av institusjoner, og at en større andel helsetjenester ytes i hjemmet. Dersom gruppen yngre øker og får flere eller dyrere tjenester over tid, vil det gi større kostnadsutfordringer enn en økning i andelen eldre. Hvor lenge har vi råd og kapasitet til dette?

Sted:
Lille Hotell

 

16.00
-
17.00

Desentralisert utdanning – flere sykepleiere!

For å kunne sikre helsetjenester i framtida må vi finne nye måter å sikre oss nødvendig kompetanse på. Distriktskommunene sliter med å rekruttere og beholde riktig kompetanse. Desentralisert utdanning blir derfor stadig viktigere, men fungerer det? Etter litt blandede erfaringer, har Høgskolen i Innlandet utviklet en ny modell i tett samarbeid med alle kommuner i regionen. Nøkkelen er å investere i de folka de har i jobb. Jobbvinner og Nord universitet samarbeider om et prosjekt der sykepleierstudenter har praksis i kommunale helsetjenester, som har gitt gode resultater så langt for rekrutteringen videre.

Sted:
Lille Hotell

16:00
-
16.45

Er helseteknologiordningen tilstrekkelig til å løfte kommunene?

Helse- og samhandlingsplanen lanserer Helseteknologiordningen som virkemiddel:
– Er det tilstrekkelig til å skape felles kraft i kommunal sektor?
– Hva mangler og hvordan må ordningen utvikle seg?

Sted:
Bankgården

Onsdag 14. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

KI Er det så vanskelig, egentlig?

En kartlegging Sopra Steria har gjort på vegne av KS viser at det er mange muligheter men også barrierer ved brukeav kunstig intelligens i kommunesektoren. Lær mer om rapportens funn og anbefalinger og hør om over hundre eksemplene som er kartlagt.

Sted:
Lille Hotell

 

09.30
-
10.30

Partnerskap mot mobbing: Trenger vi landsbyen for å oppdra et barn i 2024?

Med dette arrangementet ønsker vi deretter gjennom to samtaler å sette søkelys på hvordan vi, alle, kan bygge opp rundt barn og unge for å fremme inkludering og motvirke mobbing. Bygge laget. Hvordan kan lagbyggingen som skjer på fritiden tas med inn i skole og barnehage?

Sted:
Lille Hotell

10.00
-
10.45

Tidenes Journal-løft for kommune-Norge starter nå! Hvordan sikre god informasjonsdeling mellom helseinstanser?

Kommunenes nye journal-løsninger må legge til rette for deling av pasientinformasjon, og at denne er tilgjengelig når og der behovet oppstår. Bare slik kan vi oppnå bedre pasientsikkerhet, bedre kvalitet i tjenesten og effektivisere utnyttelsen av helsepersonell.

Sted:
Bankgården

10.00
-
11.00

Er kunst og kultur viktig for unge?

Kultur og demokrati går hånd i hånd, slår en rapport, publisert av Europakommisjonen juni 2023, fast. Den viser at deltakelse i kulturelle aktiviteter øker samfunnsengasjement, demokrati og sosial tilhørighet. Andre studier viser en klar sammenheng mellom kunst, kultur og gode levekår og livskvalitet.

Sted:
Munkegaten 4

11.00
-
12.00

Vikarbyråer er ikke løsningen på bemanningsutfordringene i helse og omsorg


Bemanningsbehovet i helse og omsorg øker, og mange kommuner bruker store ressurser på å leie inn vikarer fra byråer. Hvordan kan regjeringen, kommunene og arbeidstakernes organisasjoner snu utviklingen slik at kommunene kan tilby tjenester bedre og mer effektivt med egne ansatte?

Sted:
Lille Hotell

 

12.15
-
12.45


Forskningsfunn om kulturfeltets plass i samfunnsutviklingen

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra KS Kommunesektorens organisasjon sett nærmere på forskning som viser til ulike samfunnseffekter av kultur. I dette foredraget presenteres funn som oppsummerer på hvilke områder det er forsket på disse effektene, og hva essensen i forskningen sier.

Sted:
Munkegaten 4

12.30
-
13.30

Kan vi standardisere oss til bærekraftig utvikling?

Kommunene spiller en avgjørende rolle for å realisere Norges ambisjoner om en mer bærekraftig utvikling. Hvordan kan de lettere arbeide systematisk for å nå globale bærekraftsmål? Kan standarder bidra til å sette fart i det grønne skiftet og omstilling mot et mer bærekraftig samfunn? Bærekraftsnettverket til KS og Standard Norge ønsker velkommen til debatt om hvordan vi kan styrke kommunene i deres bærekraftsarbeid.

Sted:
Bystyresalen

12.45
-
13.30

Kunnskap der folk bur: Universitet og høgskuler som reiskap for regional utvikling

Høgskuler og universitet skal drive utdanning, forsking og regional utvikling på høgt nivå. Strukturreforma gav oss fleire nye, store institusjonar med campus over heile landet. Det er høgare forventingar frå samfunnet til desentrale høgskuler og universitet i høve til regional utvikling. Er vi flinke nok til å utnytte potensialet desse har til å være motorar for regional utvikling? Får dei verkemidla dei treng for å kle «den tredje rolla» i sektoren på ein god måte?

Sted:
Ishavsskuta Berntine ved Hotel Tyholmen

13.00
-
13.45

Kunsten og kulturens betydning i krig, krise og dyrtid

Kan kultur være en del av vår beredskap? Hvilken betydning har kulturlivets møteplasser i denne sammenheng? Kulturlivets rolle som infrastruktur for demokrati, bibliotekene i Ukraina tar rollen som stedet for sikker informasjon, da fake news er en del av krigføringen. Kan kulturlivet bygge psykisk motstandskraft gjennom fellesskap?

Sted:
Munkegaten 4

13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Hvordan redder vi naturen?


Staten, næringslivet og kommunene er enige om å nå målene i Naturavtalen. Samtidig krever fornybar energi, utvikling av lokalsamfunn og næringsvekst i alle kommuner bruk av areal. Har vi de virkemidlene som trengs for å bevare naturen i dette arbeidet? NHO, Naturvernforbundet og KS inviterer til naturdebatt.

Sted:
Lille Hotell

13.00
-
13.45

Kulturskole og kunstig intelligens

Norsk kulturskoleråd inviterer til verdidebatt om kulturskole, kunstig intelligens og kulturens rolle i det akselererte samfunnet.

Formålet med debatten er å tilrettelegge for en balansert, konstruktiv samtale om utfordringene og mulighetene kulturskolen står overfor i møtet med teknologi- og samfunnsutviklingen. I et større perspektiv handler dette om kulturskolens og kulturens rolle i spenningsfeltet mellom et akselerert, teknologisk samfunn og grunnleggende, eksistensielle og menneskelige behov.

Sted:
Kulturkammeret

14.00
-
15.00

Hvordan realisere kunsten og kunstnerens samfunnsutviklede kraft?

To norske kommuner vil presentere hvordan de som mindre distriktskommuner aktivt jobber med å legge til rette for kunstnerisk virksomhet i sine lokalsamfunn. Hvorfor gjør de dette, hvordan gjør de det, og hva skjer med lokalsamfunnet i kjølvannet av dette?

Vi inviterer deretter politikere fra både stat, fylkeskommune og kommune til en debatt hvor vi spør; hvordan kan vi i enda større grad realisere kunstens samfunnsutviklende kraft, og hvordan kan vi gjøre dette i hele landet med både små og store kommuner?

Sted:
Munkegaten 4

14.30
-
15.30

Godt ettervern i barnevernet = god samfunnsøkonomi

Hva er ettervern verdt i korner og øre og hva er det verdt for de barn og unge det gjelder? Hva vet vi om betydningen av godt ettervern for barn i barnevernet, og hva trenger kommunene av kunnskap, virkemidler og rammebetingelser for å lykkes? KS og Norsk forsterhjemsforening har bedt Menon Economics om en analyse av verdien av en slik innsats i kommunene, og en fersk forskningsrapport blir presentert på dette arrangementet.

Sted:
Lille Hotell

15.00
-
16.00

Samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge. Målene er satt - hva blir forskningens rolle?

Vi inviterer til debatt om forskningens rolle i målrettede samfunnsoppdrag, med utgangpunkt i samfunnsoppdraget for inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Dette er ett av de første nasjonale samfunnsoppdragene i Norge, og er et forsøk på å møte en stor samfunnsutfordring med alvorlige konsekvenser for individer, lokalsamfunn og storsamfunn. Prosjektet er nå i utformingsfasen, og arbeidet vil starte i 2024/25 og pågå til 2034.

Sted:
Wood and Food

16.00
-
17.00

Ærlig digitalt

En kartlegging KS har gjort viser at digitaliseringstiltak må iverksettes på regionalt- og sentralt nivå for tjenester som tilbys lokalt. Er dette i realiteten en omstilling? For en kommune eller fylke må det blir tydeligere hva en omstilling i så fall går ut på. Hvilke krav stiller det til kommuner og fylker for gjennomføring? Hvilke oppgaver og utviklings-aktiviteter bør skje lokalt i en kommune som må levere lovpålagte tjenester og hvilke samarbeidsformer må etableres mellom kommuner, statlige etater og privat næringsliv?

 Sted:
Lille Hotell

16.00
-
16.45

Er vi klare for nye journalløsninger, og er forutsetningene til stede for å lykkes?

Overgang til nye epj-løsninger – vil det føre til forsinkelser i innføring av ny funksjonalitet i nasjonale løsninger?
Felles retning i felles rammer og anbefalinger – vil  leverandørene følge dette?
Det tar tid før nye løsninger er klare – makter vi overgangen?
Hva med legemiddelområdet? Hva er strategien på kort og
mellomlang sikt?

Sted:
Bankgården

16.00
-
17.00

Kommunene som menneskerettighetenes førstelinje

Vi tenker ofte på menneskerettigheter som et internasjonalt spørsmål - og det er det, men manglende menneskrettigheter i verden får også konsekvenser for Norge og norske lokalsamfunn. Det er i kommunene våre innbyggere lever sine liv. Hvordan står det til med kommunenes arbeid for å sikre menneskerettighetene for sine innbyggere? Og hvordan kan en intarnasjonal situasjon langt fra Nrges grenser få innvirkning på norske lokalsamfunn og norske kommuner?

Sted:
Bankgården

16.30
-
17.30

Effektive reguleringsprosesser og gyldne muligheter - Bedre og raskere planprosesser samtidig

I dag er plan- og beslutningsprosesser mer komplekse og krevende enn noensinne. Bærekraftig byutvikling krever ikke bare gode planer, men også prosesser som støtter og fremmer initiativ. Planprosessen er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå god og bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi inviterer sentrale politikere og beslutningstagere til diskusjon.

Sted:
Kystveien 18

Torsdag 15. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Hva er den totale verdiskapingen per lærling i kommunen? På vegne av KS har Samfunnsøkonomisk analyse beregnet den totale verdiskapingen en lærling utgjør for kommunen.

Lærlingeordningen er avgjørende for å utdanne de fagarbeiderne vi trenger nå og i framtiden. Mange steder er det mangel på læreplasser. Det er store forskjeller på hvor mange lærlinger som tas inn i ulike fylker og det er forskjeller mellom kommuner i samme fylke. Med stramme kommunebudsjett, kan inntak av lærlinger betraktes mer som en kostnad og derfor bli nedprioritert.

 


Sted:
Lille Hotell

 

08.30
-
09:20

Hvordan kan vi drømme om å nå klimamålene i 2030 når vi mangler klimaingeniører i norske kommuner?

Over 85% a norske kommuner har ubesatt stillinger som klima-ingeniører. Hvordan tror staten, direktorater og stortingspolitikere vi skal få til klimaendringene, når de må gjøres i kommunen og vi ikke har folkene til å gjøre jobben?

Sted:
Baker Jørgensen
09.00
-
10.00

Ett år etter "Espen" og "Hans" - Har innsatsen i klimatilpasningen økt?

I juni 2023 la tidligere klima- og miljøminister Espen Barth Eide fram Norges andre stortingsmelding om klimatilpasning. To måneder senere, under Arendalsuka 2023, ble deler av Østlandet rammet av ekstremværet «Hans», som så langt har ført til skadeutbetalinger på om lag 3 milliarder kroner. Viser disse to hendelsene seg igjen i form av en økt innsats på klimatilpasning i Norge?

 

Sted:
GRID-Arendal
09.30
-
10.30

EØS-midlene 20 år

Ideen bak EU var å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. Nøkkelen har vært samarbeid og forsoning ved å redusere økonomiske og sosiale ulikheter mellom landene. Gjennom 20 år har Norge bidratt til en mer demokratisk og grønnere utvikling i Europa gjennom EØS-midlene. Mens vi venter på at en ny programperiode skal starte, så er det på tide å se seg tilbake. Hva har EØS-midlene betydd for fred, forsoning og stabilitet i Europa? Hvilke resultater har de norske prosjektene gitt? Og hvilken betydning kan EØS-midlene ha for europeisk samarbeid framover?

Sted:
Lille Hotell

11.00
-
12.00

Hvordan styrke elevers demokratiske kompetanse?

Demokratiet er truet. Retten til å delta og si hva du vil er slett ikke selvsagt i verden i dag, og utviklingen går i feil retning. Det er derfor essensielt at unge får kunnskap, bevissthet og erfaring med hvordan demokratiet fungerer, slik at den demokratiske beredskapen styrkes. Dette er målet til KS’ nye læringsspill Stemme. Stemme skal også formidle hvordan lokalpolitiske beslutninger påvirker livet og hverdagen til innbyggerne. Bli med på lanseringsfest og se «live» fra når de aller første elevene får spille «Stemme» i Arendal.

Vi serverer et glass bobler (alkoholfritt) til alle som kommer innom Lille Hotell!

Sted:
Lille Hotell

12.00
-
13.00

En helseindustri som skaper eksport og bedre helsetjenester – hvordan får vi det til?

De fire nasjonale klyngene innenfor helseteknologi har over 500 unike medlemmer blant kommuner, sykehus, brukerorganisasjoner, bedrifter, investorer og kunnskapsmiljøer. Vi går nå sammen om en felles satsing for helse-Norge, og for å styrke eksporten fra helseindustrien. Under Arendalsuka inviterer vi til diskusjon om hva helse-Norge trenger, hvordan helseindustrien kan styrkes, hva vi som klynger kan bidra med og hvordan regjeringen og Stortinget kan styrke satsinger som gjør at nye løsninger utvikles og tas i bruk raskere.

Sted:
Rygerelektra

13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Slik kan vi hindre vold og trusler i skolen

Vold og trusler er et økende problem i skolen. Det rammer både elever og lærere. Hvordan kan vi hindre vold og trusler i skolen, og sikre et trygt arbeids- og læringsmiljø?

Sted:
Lille Hotell

14.30
-
15.30

Utdanning for fremtiden: Forbereder skolesystemet elevene for KI og robotteknologiens æra? 

Med den raske utviklingen av KI og robotteknologi, hvordan må skolen endre seg for å forberede dagens ungdom på arbeidsmarkedet? Hvilke ferdigheter vil være nødvendige? Skolesystemet må tilpasses for å møte behovene til fremtidens arbeidsstyrke, sikre bærekraftig velferd, og fremme inkludering i arbeids- og samfunnsliv.

Sted:
Lille Hotell

16.00
-
17.00

Rektor for en dag

KS og Skolelederforbundet har invitert to stortingspolitikere til å følge hver sin rektor for en dag sammen med et videoteam. Hvordan er det å være skoleleder, og ha ansvar for å innfri alle krav, rettigheter, plikter og pålegg? Er det mulig å innfri alle nasjonale krav, eller må rektor daglig velge mellom hvilke lover som skal brytes? Hvordan kan vi bidra til å gi skolelederne og andre i skolesektoren mer tillit og handlingsrom? Klarer nasjonale politikere å motstå fristelsen med å innføre stadig nye krav, og kan de avvikle noen av de vi har?

Sted:
Lille Hotell

17.30
-
18.30

Universell utforming - flotte visjoner, men mangel på virkemiddel

I Norge har vi fine og flotte visjoner om et universelt utformet samfunn. Imidlertid mangler virkemidlene for å sikre dette innen rimelig tid.

Komiteen som overvåker funksjonshemmedes menneskerettigheter kom i sin rapport i 2019 blant annet med anbefalinger om å fastsette tidsfrister for universell utforming av eksisterende bygninger, om å bruke lov for å sikre tilgang til varer og tjenester, og lovfesting av plikt til universell utforming av arbeidsplasser. Dette mangler fremdeles.

Sted:
Torvscenen

19.30
-
20.15

Oppvarming til kveldens TV-debatt

 

Sted:
Lille Hotell

Fredag 16. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Suksesskriterier og barrierer for kommunenes gjennomføring av lovpålagte og nødvendige anskaffelsesaktiviteter. Hvorfor lykkes noen med anskaffelsene og hvilke barrierer hindrer etableringen av nødvendig kompetanse og ressurser i de kommuner som ikke lykkes? Mange kommuner mangler innkjøpsfaglig kompetanse og går dermed glipp av store gevinster i anskaffelsene. Nå kommer en NOU som foreslår at alle kommuner har slik kompetanse. Men finnes denne kompetansen tilgjengelgi og er det nyttig?

Sted:
Lille Hotell