Planlegging, oppfølging og realisering av gevinster i kommune- og fylkessammenslåinger

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

​På oppdrag for KS har Menon Economics utarbeidet et verktøy for oppfølging av kommune- og fylkessammenslåinger. Verktøyet består av et indikatorsett og en veiledning for målinger og oppfølging av gevinster. 

Veiledningen i gevinstrealisering er basert på eksisterende metodikk og tilpasset problemstillingene knyttet til kommunesammenslåingsprosesser. I rapporten gis eksempler på hvordan metodikken kan benyttes i praksis i ulike trinn i gevinstrealiseringsprosessen, med forslag til utvalgte indikatorer for utviklingen i resultater over tid. 

For å gi en god oversikt er gevinstene delt i seks hovedgrupper. Indikatorene er valgt ut fra at de henger sammen med forventede gevinster av sammenslåinger. Et større indikatorsett NULLPUNKT.xls er tilgjengelig på KS' nettside. 

Rapporten og databasen gir kommunene og fylkeskommunene veiledning i valg av indikatorer, og muligheter til selv å velge ut fra målsettingene i den enkelte sammenslåing.

Kommunestruktur Lokaldemokrati og styring

Prosjektrapporter

Prosjektet skal identifisere, samle og anbefale indikatorer som kan inngå i en nullpunktsmåling og senere målinger for å vurdere effekter og gevinster av kommunesammenslåinger. Indikatorer for FNs bærekraftsmål skal være en del av dette. Indikatorene som identifiseres skal være basert på kommunenes behov. Bakgrunn
Kommunestruktur Lokaldemokrati og styring