Har vi avfall i 2030?

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

Funnene i prosjektet synliggjør mulighetene kommunene har i omstillingen til en mer sirkulær økonomi. Et viktig funn er at den kommunale avfallsbransjen i stor grad sitter på ledende kompetanse om sirkulær økonomi i Norge i dag. Samtidig er denne kunnskapen i alt for liten grad brukt hos aktører som med fordel kunne hatt med av den. Dette inkluderer blant andre produsenter, i valg av design og produktutvikling, og kommunesektoren i lokal samfunnsutvikling. Samarbeid mellom offentlige og private aktører vil være sentralt for å lykkes i omstillingen til den sirkulære økonomien og utløse potensialet i den. Dette krever videreutvikling og deling av kompetanse i og mellom aktørene. Å legge til rette for god dialog og samarbeid vil dermed være en viktig rolle for nasjonale, regionale og lokale myndigheter fremover. Flere i kommunene etterspør også en tydeligere og mer aktiv rolle fra nasjonale myndigheter i hvilken retning de ønsker at Norge skal gå, når det kommer til avfallshåndtering og sirkulær økonomi.

Avfall Klima og miljø

Prosjektrapporter

Prosjektet skal tydeliggjøre potensialet for kommunesektoren til å bruke den varslede omleggingen av avfallspolitikken om sirkulær økonomi som drivkraft i samfunnsutviklingen. Prosjektet skal kartlegge beste praksis og eksisterende case.
Avfall Klima og miljø