Til hovedinnhold

Arbeidsliv

Jus (KS Advokatene)

Økonomi og rammevilkår

Tilsyn - vurdering av klarhetsprinsippet og terskel for dokumentasjon

Prosjektet er en avgrenset faglig uavhengig utredning av to problemstillinger knyttet til tilsyn; 1. Om pålegg ved tilsyn bør avgrenses til bare å gjelde klare lovbrudd, og hvordan et slikt klarhetsprinsipp kan utformes juridisk. 2. Om det bør være terskel for dokumentasjon ved tilsyn, og hvordan en slik terskel kan utformes.
Foto: Michael Coghlan, Flickr

Prosjektnummer:174037

Utførende miljø:

Ferdigstilt: 2017

​Prosjektet «Statlig tilsyn – vurdering av klarhetsprinsipp og terskel for dokumentasjon» har undersøkt erfaringer med statlig tilsyn og vurdert endrede rammer for det statlige tilsynet med kommunene, herunder om det danske klarhetsprinsippet ved statlig tilsyn bør innføres i norsk rett. Undersøkelsen viser at statlig tilsyn allerede er underlagt ganske strenge rammer i regelverket, men at tilsynet i praksis oppfattes å ha en noe videre karakter. Flere tiltak angis for å etablere et mer avgrenset tilsyn, blant annet bedre samordning, mer veiledning, en tydeligere skranke for dokumentasjonskrav og en forsterket lovlighetsskranke. I prosjektet foreslår vi å innføre et klarhetskrav ved vedtak om pålegg og klageadgang for kommunene på krav om dokumentasjon.

KONTAKT