Kommunesektorens kostnader med vannforskriften

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

Kommunesektoren regionalt og lokalt får ikke dekket kostnadene ved arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften fullt ut med de tilskuddene den får i dag. Det vil derfor være behov for en økning i totale tilskudd dersom arbeidet skal dekkes av statlige tilskudd. I tillegg til økning av tilskuddene, er sektoren opptatt av forutsigbarhet. Dette er særlig viktig for å styrke arbeidet i vannområdene ved å kunne ansette faste koordinatorer. Når det gjelder forutsigbarhet, ville den antagelig øke dersom tilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunal sektor, mens ordninger som bevilges over statsbudsjettet har den fordel at øremerkingen sikrer at tilskuddene faktisk går til vannforvaltning.  En slik øremerking er å foretrekke, sett fra vannforvaltningens ståsted.

Vannforvaltning Økonomi og rammevilkår

Prosjektrapporter

Prosjektet skal dokumentere vannregionmyndighetenes faktiske kostnader med innføring av vannforskriften. Dokumentasjonen skal bidra til å få på plass en langsiktig og reell finansiering av vannregionmyndighetenes arbeid med vannforskriften.
Vannforvaltning Økonomi og rammevilkår