Erfaringer fra en kommunesammenslåingsprosess

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

Sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner skjedde allerede den 1.1.2017, og kommunene omtales som «frontløpere» i kommunereformen. Utredningen fokuserer på erfaringer og lærdom fra denne sammenslåingsprosessen, som kan ha overføringsverdi for andre som nå skal i gang med tilsvarende prosesser.

I prosjektet har det vært lagt vekt på å dokumentere erfaringer og råd i sju ulike faser av sammenslåingsprosessen. Disse omfatter overordnet planlegging av sammenslåingsprosessen, organisering og bemanning av sammenslåingsprosjektet, planlegging og vedtak om politiske og administrative hovedstrukturer, detaljert planlegging av ulike tjeneste- og oppgaveområder, implementering og innfasing av ny organisasjon og oppstart av ny kommune. I praksis kan disse fasene gli noen over i hverandre, men de har vært nyttige som grunnlag for å kartlegge og strukturere erfaringene.

I tillegg er det sett spesielt på erfaringer med ulike områder/temaer som det kan knytte seg spesielle utfordringer og/eller muligheter til i forbindelse med en kommunesammenslåing. Disse omfatter IKT, interkommunalt samarbeid, arbeidsgiverpolitikk, tverrsektoriell samordning, NAV, kulturbygging og kommunikasjon, og lokaldemokrati. 

Kommunestruktur Lokaldemokrati og styring

Prosjektrapporter

Prosjektet skal følge og dokumentere prosesser og erfaringer fra det pågående sammenslåingsarbeidet i Nye Sandefjord kommune.
Kommunestruktur Lokaldemokrati og styring